Соціальні компетенції: поняття, визначення, формування соціальних навичок і правила взаємодії

Соціальні компетенції: поняття, визначення, формування соціальних навичок і правила взаємодії


Останнім часом все частіше в навчальній літературі використовується поняття "" соціальна компетенція "". Трактується воно авторами по-різному. Крім того, це поняття може включати в себе безліч елементів.

Проблеми термінології

 • Відкритість.
 • Незалежність.
 • Безпосередність.
 • Здатність до творчості.

Інші автори виділяють тільки два аспекти - кооперацію і автономію. В даний час немає загальноприйнятого визначення соціальної компетенції. Проблема пов 'язана з тим, що в різних наукових дисциплінах термін "" компетенція "" має різне значення.

Крім цього, слід враховувати, що зміст поняття залежить від специфіки ситуації, в якій знаходиться суб 'єкт. Важливе значення мають і особливості вимог, що пред 'являються до індивіда.

Якщо в побутових умовах якась модель поведінки визнається успішною, то в трудовій діяльності її використання може призвести до краху. Тому важливо розвивати різні види компетенції (соціально-професійні в тому числі). Очікування по відношенню до одного суб 'єкта будуть сильно змінюватися в залежності від його ролі в суспільстві. Наприклад, оточуючі пред 'являють різні вимоги до колег, підлеглих, керуючих.

Важливий момент

Соціальну компетенцію не можна розглядати як особисту мотивацію або індивідуальну кваліфікацію. Розвиватися вона може виключно в сприятливих і відкритих умовах. Спрощена інтерпретація соціальної компетенції може застосовуватися тільки для пояснення серйозних, частих, явних відхилень у поведінці Севастополя.

Вміст елементів

Воно визначається за допомогою категорій загальної компетенції. У соціально-комунікативній моделі людської поведінки Д. Ейлер виділив 6 категорій:

 1. Невербальне або вербальне вираження думки на рівні емоцій, намірів, відносин і на діловому рівні.
 2. Інтерпретація думки.
 3. Метакомунікація.
 4. Чутливість до комунікаційних перешкод (явних або прихованих).
 5. Аналіз умов спілкування (персональних або ситуативних).
 6. Використання результатів аналізу.

Структурні елементи

Компонентами соціальної компетенції є:

 1. Знання особливостей поведінки оточуючих людей. Суб 'єкт повинен розуміти суть висловлювань, проблеми інших індивідів, знати методи пошуку інформації, способи вирішення конфліктів.
 2. Вміння спілкуватися з конкретними суб 'єктами (адресна комунікація), пропонувати свою допомогу, привертати увагу співрозмовників, проявляти зацікавленість у них, вступати в контакт, орієнтуватися в навколишніх умовах, аргументувати думку, вирішувати і запобігати конфліктам, нести відповідальність за свою поведінку, проявляти терпимість до інших людей.
 3. Індивідуальні характеристики. Про наявність соціально-особистісної компетенції свідчать такі індивідуальні риси суб 'єкта, як організованість, наполегливість, креативність, активність, цілеспрямованість, прагнення до самовдосконалення, допитливість, комунікабельність, спостережливість, принциповість, готовність до співпраці, чесність і порядність, самостійність, рішучість, впевненість у собі.

Розвиток соціальних компетенцій буде ефективним лише за дотримання таких умов:

 1. Педагог або батьки повинні переорієнтуватися на роботу з особистісними елементами свідомості дитини, забезпечити підтримку її здатності до відповідального вибору, рефлексії, самоорганізації, творчості.
 2. Дозвіллєві програми повинні бути наповнені соціальними та емоційними компонентами.
 3. Педагогічні технології, що використовуються у вихованні, мають бути побудовані з урахуванням специфіки відносин дорослого та дитини.
 4. Має проводитися психологічна освіта, корекційно-розвивальна робота, консультування.

До педагогічних умов формування та вдосконалення соціальних компетенцій у навчальному закладі відносять:

 1. Наявність спеціально створеної системи соціально-педагогічної допомоги, організованої з урахуванням негативно впливових факторів, заснованої на реалізації різних варіантів дозвіллєвих програм.
 2. Наявність у дітей можливості переживати в різних сферах життя і діяльності за результати успішної поведінки.
 3. Забезпечення узгодженого педагогічного впливу на учнів.

Завдання

Соціальна компетенція формується і розвивається для таких цілей:

 1. Створення сприятливого психологічного клімату в дитячому колективі, який характеризується організацією продуктивної взаємодії дітей один з одним і з дорослими.
 2. У сфері самопізнання - розуміння і прийняття своїх відчуттів, почуттів, оцінка своїх статків і стану співрозмовника за зовнішніми ознаками, використання невербальних і вербальних комунікативних засобів.
 3. У сфері міжособистісної взаємодії - здатність долати бар 'єри і стереотипи при спілкуванні.

Однією з ключових умов ефективного саморозвитку та самореалізації всіх учасників освітньо-виховного процесу є психологічний комфорт у навчальному закладі.

Роль педагога

Соціальну компетенцію (на думку багатьох фахівців) слід розглядати як стан балансу між середовищем, в якому знаходиться суб 'єкт, вимогами, які пред' являє до нього суспільство, і його можливостями. При порушенні рівноваги виникають кризові явища. Запобігання їм - найважливіше завдання педагога.

Для попередження кризових явищ педагог повинен вміти бачити дитину, своєчасно розпізнавати проблеми, спостерігати за її поведінкою, фіксувати складнощі, аналізувати їх і виробляти методи корекції.

Компетентнісний підхід

В даний час освітній процес знаходиться на стадії реформування. Для реалізації концепції модернізації вітчизняної педагогічної системи навчальним закладам необхідно вирішити низку завдань. В якості однієї з них виступає формування компетенцій, що визначають якість освітнього процесу.

Для ефективного використання компетентнісного підходу педагогам необхідно чітко визначити, які ключові (універсальні) та кваліфікаційні (спеціальні) особистісні якості будуть потрібні випускникам школи в їх житті та трудовій діяльності. Вирішення цього завдання передбачає вміння освітян формувати орієнтовну основу своєї діяльності. Вона являє собою комплекс відомостей про освітньо-виховну роботу, опис її предмета, цілей, засобів і результатів. Педагог повинен сформувати і розвинути у дітей ті знання і вміння, які знадобляться йому в подальшому житті.

Компетентнісний підхід передбачає не засвоєння дітьми відокремлених один від одного навичок, а оволодіння їх комплексом. Відповідно до цього положення формується і система методів навчання та виховання. Процес їх конструювання та вибору ґрунтується на специфіці компетенцій та освітньо-виховних завдань.

Ув 'язнення

Сьогодні питаннями ефективного використання компетентнісного підходу займається безліч вчених. Наукові діячі шукають способи скорочення розриву між теорією та її практичним застосуванням у загальноосвітніх закладах. Це пов 'язано з тим, що особливості компетентнісного підходу більше вивчені в рамках професійної освіти. Тому далеко не всі шкільні вчителі мають уявлення про способи його реалізації.

Соціальна компетенція важлива скрізь, де відбувається взаємодія людей: в сім 'ї, в освітньому закладі, в суспільстві. Сучасна освіта ставить перед педагогами складне завдання сформувати у дітей не тільки навчальні, а й соціальні компетенції. Результатом її рішення має стати виховання в учнів умінь встановлювати контакт з іншими людьми, проявляти терпіння, повагу до інших, розуміти стан інших людей, адекватно поводитися в суспільстві. Всі ці якості закладаються в дитинстві. Для формування цих умінь педагоги повинні працювати спільно з батьками, розробляти такі підходи, які враховували б індивідуальні особливості дітей. Тільки в цьому випадку можна розраховувати на те, що випускники шкіл стануть гідними громадянами своєї країни.