Показник ефективності. Що він відображає?

Показник ефективності. Що він відображає?


В умовах ринкової економіки набувають все більшого значення показники ефективності організації. Взагалі саме поняття "ефект" означає результат зроблених дій. Якщо він виступає як кінцевий результат діяльності підприємства, то може бути охарактеризований як вартісними, так і натуральними показниками.


З економічної точки зору ефект - різниця, яка виходить між доходами і витратами. У тому випадку, якщо доходів більше, то можна говорити про наявність позитивного ефекту, або прибутку. Він може виникнути, коли збільшуються обсяги виробництва або зменшується рівень витрат. Ця умова дотримується за інших рівних параметрів. Негативний ефект свідчить про збиткову діяльність. Тим не менш, керівництво організації повинно мати уявлення про те, ціною яких ресурсів (капіталовкладень) досягнутий фактичний результат. Саме зіставлення наявного ефекту і використаних для цього матеріалів, тимчасових витрат, сировини та інших елементів служить "фундаментом" фінансової стійкості та ефективності функціонування всього підприємства.

Далі слід сказати кілька слів про ефективність. Вона характеризує ступінь досягнення мети підприємства з додатком мінімальної кількості витрат. Для цього використовують ключові показники ефективності. Вони ґрунтуються на таких базових співвідношеннях:

  • Р/З;
  • З/Р;
  • (Р-З )/Р, де Р - результат, а З - витрати.

Особливе місце займає такий показник ефективності, як рентабельність. Він може бути розрахований для продукції, виробничих фондів, трудових витрат. Є також показник ефективності використання ресурсів підприємства, основних, оборотних фондів, а також капіталовкладень.

В економіці також існує порівняльна економічна ефективність. Вона дозволяє знайти найбільш вигідний варіант вирішення поставленого завдання серед наявних альтернатив. При цьому важливо розрізняти показник ефективності та критерій. Перший свідчить про те, ціною яких ресурсів досягнутий той чи інший результат. Але один показник ефективності не здатний дати повну картину. Тоді виділяється критерій. Він здатний охарактеризувати економічну ефективність діяльності не тільки з кількісного боку, а й з якісного. На рівні підприємства в якості критерію може бути взятий рівень максимального прибутку на одну одиницю ресурсів. Він відображає цілі виробництва та їх співвідношення з витратами і отриманими доходами.

Взагалі проведення організаційних перетворень, техніко-економічних заходів дають результат не тільки в кількісному, але і в якісному вираженні, саме тому важливо розділяти показник ефективності та критерій. Використання кожного з них дозволяє побачити лише частину "мозаїки". Розглядати необхідно сукупність всіх елементів, беручи до уваги існуючі взаємозв 'язки та залежності. Прийнято виділяти натуральні, умовні, а також вартісні показники. Використання кожного з них має не тільки позитивні сторони, але й негативні, що необхідно враховувати.