Основні економічні чинники

Основні економічні чинники


Економічними чинниками є компоненти, що впливають на виробництво і розподіл матеріальних благ. Вони можуть вести як до зростання економіки, так і до її стагнації. Існують різні класифікації, в які входить різна кількість факторів. Окремо виділяють фактори економічного зростання та економічної безпеки.

Класифікація

Найбільш проста класифікація розглядає всього 3 основоположних фактори: трудовий, земельний і фінансовий.

Трудовий відіграє важливу роль в економічному житті суспільства. Він визначається сумарною робочою силою і ступенем кваліфікації працівників. Зі збільшенням частки високотехнологічних виробництв і систем управління кваліфікація набуває все більшого значення. Від неї залежить якість продукції, що випускається, і ефективність управління процесом.

Земельні угіддя можуть бути використані для вирощування сільськогосподарських культур, розробки копалин, будівництва підприємств і житлових будинків.

  • Різні спекуляції.
  • Зміни на сусідніх ринках.
  • Дії банків.

Соціальні та демографічні фактори

Демографічна ситуація і її динаміка мають істотний вплив на економічний розвиток регіонів. При нестачі чисельності і щільності населення можливості для економічного зростання обмежені, що пов 'язано з дефіцитом трудових ресурсів і великою часткою представників старших вікових груп у загальній масі населення. У країнах з високою щільністю населення, де спостерігається також його стрімке зростання (Індія, Китай), сукупний ВВП швидко збільшується. Це пов 'язано з тим, що більша кількість людей працездатного віку здатна виробити більшу кількість продукції. Однак таке зростання не обов 'язково буде сприятливим для країни і людей, які проживають у ній.

Добробут населення впливає на купівельну спроможність, тому чим вище середній рівень доходів на душу населення, тим швидше може розвиватися економіка. Основним драйвером зростання є саме середній клас по доходах, тоді як великий розрив між доходами різних людей і відсутність середнього класу веде до зниження попиту на багато видів продукції.

Фактори економічного розвитку

Фактори, що впливають на економічне зростання, вивчалися на прикладі держав з швидкозростаючою економікою (Китай і деякі інші азіатські країни). Серед них виділяють головні та другорядні фактори. Основними факторами економічного зростання були визнані: людський капітал, матеріальний капітал і розвиток технологій.

Головні фактори зростання економіки

Людський капітал визначається числом працівників, їх кваліфікацією, здатністю до навчання, дисциплінованістю, ступенем мотивації до трудової діяльності. Велику роль тут відіграє освіта, від середнього рівня якої залежить продуктивність і якість праці.

Матеріальний капітал - це грошові кошти, різне обладнання, житловий фонд. У міру економічного зростання його розмір збільшується. Чим більше заводів і фабрик, тим більшу кількість продукції можна виробити в одиницю часу. Таким чином, у міру накопичення засобів виробництва можливості для економічного зростання збільшуються.

Науково-технічний прогрес дозволяє виробляти більш якісну продукцію і в більшій кількості. Він включає в себе накопичення нових знань, технологій, сучасних машин і устаткування. Двигуном прогресу може стати і підвищення енергоефективності виробництва. Однак надмірне зростання цього показника уповільнює розвиток економіки, оскільки часто є економічно не вигідним. Особливо це відбувається під тиском жорстких норм до викиду забруднюючих речовин.

Володіння різноманітними природними ресурсами може бути одним з факторів, що сприяють економічному зростанню. Прикладом такого зв 'язку є США. Однак насправді цей фактор не завжди стає вирішальним. Японія володіє невеликою кількістю земель і ресурсів, але досягла великих результатів в економічному розвитку. У Китаї мало нафти і газу, проте країна динамічно розвивається. Водночас Росія має практично всі необхідні ресурси для успішного зростання, але в економічному розвитку явно не досягла успіху.

Додаткові фактори зростання економіки

  • Боротьба з відтоком капіталу і професійних кадрів.

Багато з цих факторів є одночасно і факторами економічної безпеки.