Облік та аналіз використання основних засобів підприємства

Облік та аналіз використання основних засобів підприємства


Будь-який підприємець стикався з проблемою, коли його бізнес-машина починає втрачати обороти і вимагати додаткових капіталовкладень. У цей момент, власник підприємства стоїть перед вибором - послухати своїх фахівців-виробничників і терміново закупити нову техніку, обладнання, побудувати приміщення? Або прислухатися до порад допитливих фінансистів і, в першу чергу, зробити аналіз використання основних засобів, який явно покаже необхідність у додаткових капіталовкладеннях?


Основні засоби (фонди) підприємства або організації - це матеріальні активи, що беруть участь у виробничому процесі, які мають термін експлуатації більше одного року, при цьому зберігають свою фізичну форму. У бухгалтерському обліку дані капітальні вкладення припадають за первісною вартістю і протягом терміну експлуатації їх вартість по частинах списується на собівартість продукції за допомогою амортизації.

Основні засоби підприємств і організацій підрозділюються на виробничі, які безпосередньо беруть участь у створенні собівартості продукції, і невиробничі - не беруть участь у виробництві, але мають важливе, наприклад, соціальне значення.

Облік та аналіз основних засобів дозволяють скласти характеристику діяльності підприємства за такими показниками:

 • Забезпеченість підприємства та його підрозділів основними виробничими і невиробничими фондами;
 • Рівень використання підприємством виробничих і невиробничих основних засобів з використанням приватних та узагальнюючих показників;
 • Динаміка зміни основних засобів та виявлення її причин;
 • Ефективність, рентабельність, частка в собівартості продукції, та інші показники економічної ефективності капітальних вкладень.

Для того щоб провести аналіз використання основних засобів, потрібно зібрати інформацію з наступних джерел звітності підприємства:

 • баланс виконання кошторису витрат;
 • звіти про рух основних засобів;
 • кошториси витрат;
 • картки обліку та інвентарні списки основних засобів;
 • технічні паспорти;
 • матеріали перевірок і ревізій.

Аналіз використання основних засобів підприємств і організацій ґрунтується на обчисленні показників, що характеризують їх структуру, рівень, динаміку зміни, а також інтенсивність використання:

 • Середньорічна вартість основних фондів - показує рівень і динаміку забезпеченості організації або підприємства основними засобами.
 • Коефіцієнт зносу - узагальнюючий показник, обчислюється діленням суми зносу на первісну вартість.
 • Коефіцієнт придатності - відображає стан коштів, придатних до експлуатації.
 • Коефіцієнт оновлення - показує інтенсивність надходження капітальних вкладень.
 • Коефіцієнт вибуття - відображає інтенсивність вибуття фондів.
 • Фондовіддача. Даний показник відображає ефективність використання капітальних вкладень і обчислюється поділом обсягу товарної продукції (прибутку, виручки) на показник середньорічної вартості основних фондів.
 • Фондовозброєність - характеризує забезпеченість персоналу даної організації або підприємства основними засобами.
 • Ступінь інтенсивності використання капітальних потужностей підприємства характеризується розрахунком коефіцієнтів інтенсивного, екстенсивного та інтегрального завантаження.

Окремо варто сказати про невиробничі фонди, які відіграють свою важливу роль, пов 'язану з поліпшенням добробуту персоналу підприємства. Додаткові капіталовкладення в будівництво та облаштування дитячих садків, лікарень, житлових будівель, стадіонів сприятливо позначаються на матеріальному та культурному рівні життя працівників підприємства, що, в кінцевому рахунку, позитивно відбивається на темпах зростання продуктивності праці, зниженні собівартості продукції та фінансових результатах підприємства.

Аналіз основних економічних показників дозволяє вирішити завдання визначення ступеня ефективності та інтенсивності використання машин і устаткування, забезпеченості приміщеннями, транспортними засобами та іншими виробничими потужностями підприємства. З іншого боку, аналіз використання основних засобів підприємств і організацій дає можливість виявити приховані резерви для зростання ефективності використання фондів, намітити відповідні заходи для поліпшення стану і збереження, оцінити правильність і обґрунтованість списання об 'єктів, визначити доцільність подальших додаткових капіталовкладень.