Натуральний метод застосовується, якщо потрібно оцінити продуктивність однорідної продукції. Обсяг виконаних робіт має в цьому випадку речовий вираз. Це можуть бути штуки, літри, метри тощо. Це найбільш достовірний, об 'єктивний метод оцінки продуктивност

Натуральний метод застосовується, якщо потрібно оцінити продуктивність однорідної продукції. Обсяг виконаних робіт має в цьому випадку речовий вираз. Це можуть бути штуки, літри, метри тощо. Це найбільш достовірний, об 'єктивний метод оцінки продуктивност


При використанні натурального методу результат буде найбільш наочним, а розрахунок простим. Але його не можна застосовувати для ділянок, де випускається різнорідна продукція. Також методика не дозволяє врахувати зміни запасів незавершеного виробництва.

Одним з різновидів натурального методу є підхід, який передбачає застосовувати умовні одиниці. Продукція при цьому повинна бути однорідною. При цьому застосовується система коефіцієнтів, що дозволяє перевести результати основної діяльності компанії в порівнянний вигляд.

Розглядаючи поняття продуктивності праці та ефективності праці, слід звернути увагу на ще одну методику. Це трудовий або нормативний підхід. Він дозволяє оцінити співвідношення фактичних витрат, які були потрібні на певний обсяг робіт, з нормою. Для цього результат вимірюється в людино-годинах. Їх кількість розраховується в одиницю часу. У цьому випадку при розрахунках множать кількість виробів або виконаних операцій на норму трудомісткості одиниці продукції.

Перевагою цієї методики є її універсальність. Вона застосовується до різних видів послуг і робіт. Для використання методики потрібні точні нормативи, які можна застосовувати не скрізь. Це обмежує область застосування даного підходу.

Фактори зростання продуктивності

Існують різні фактори, що впливають на продуктивність праці. Це причини, які сприяють зміні рівня показника. Знаючи ці фактори, керівництво може знайти резерви для підвищення продуктивності. За ступенем регулювання вони можуть бути контрольованими і неконтрольованими.

За ознакою суб 'єкта економічних відносин фактори можуть бути внутрішніми і зовнішніми. Другий тип причин відноситься до неконтрольованих. Окремі підприємства не можуть впливати на загальну ситуацію навколишнього середовища. Контрольованими можуть бути тільки внутрішні фактори. Вони можуть регулюватися організацією.

До зовнішніх факторів належать структурні зміни в економіці, робочій силі або в суспільстві. Також впливати на показник може діяльність уряду. Природні фактори теж стосуються зовнішніх причин.

Що сприяє збільшенню продуктивності праці всередині виробництва? Знаючи відповідь на це питання, керівництво може проводити ефективну політику щодо її підвищення. Одним з напрямків є матеріально-технічні фактори. До них належать вплив НТП, модернізація технологічних циклів та обладнання, вдосконалення засобів праці, а також поліпшення їх застосування.

Оцінити вплив цих факторів можна за допомогою показників фондового озброєння, фондовіддачі, рівня механізації та автоматизації праці.

Другою групою внутрішніх чинників є організаційно-економічні причини. Вони характеризують рівень розвитку компанії, а також підходу до управління. Це може бути продумана спеціалізація, кооперація та поділ праці, підвищення кваліфікації персоналу, вдосконалення ціноутворення та інше.

Третьою групою внутрішніх факторів є соціально-психологічні причини. Вони безпосередньо пов 'язані зі ступенем участі людини в громадському провадженні. До цієї категорії належить мотивація, трудова адаптація, соціально-психологічний клімат у колективі, відбір кадрів тощо.

Показники продуктивності

В ході проведення аналізу продуктивності праці аналітики розглядають цілий спектр показників. Це дозволяє поглянути на ефективність використання ресурсів з різних сторін. Одним з таких показників є трудомісткість. Це індивідуальний показник, який відображає витрати виключно живої діяльності.

Такі поняття, як продуктивність праці і заробітна плата, тісно пов 'язані. З їх допомогою можна розрахувати рентабельність витрачених ресурсів. Цей показник розраховують так: Р = ВП/ЗП, де ВП - обсяг продукції, виготовленої у звітному періоді, а ЗП - зарплата працівників.

Показники KPI

Сьогодні багато організацій в ході оцінки застосування трудових ресурсів застосовують ключові показники ефективності - KPI. Що це таке? Це особлива методика, яка спрямована на формування спеціальних показників. Їх вибір залежить від цілей компанії. Це дозволяє максимально об 'єктивно оцінити становище компанії на ринку, а також її внутрішні механізми в ході проведення основної діяльності.

Також слід сказати, що ключові показники ефективності KPI - це такий особливий інструментарій. З його допомогою вимірюють якісні та кількісні показники, а також поставлені цілі перед виробництвом. Це система вибіркового аналізу. Якщо певний показник не відповідає поставленій меті, його не потрібно застосовувати в ході оцінки. Це основний принцип, яким керуються при використанні даної методики.

Сучасний підхід до управління, який організація обирає на основі поставлених раніше цілей і завдань, став основою при створенні представленої концепції. Тому вона отримала назву "Управління по цілях".

Переваги методики

Продуктивність праці та ефективність праці не можуть надати таку повну характеристику використання ресурсів. Система показників KPI надає масу нових можливостей для аналітиків. Основними перевагами їх застосування є:

 • Підвищення мотивації співробітників.
 • Прозорість і справедливість результатів, їх співставність. Це дозволяє визначити, хто зі співробітників скільки працює, яку зарплату за це отримує.
 • Коригування діяльності кожного співробітника, у якого в ході аналізу будуть виявлені низькі показники.
 • Кожен працівник бере участь у досягненні спільної мети компанії.
 • Якість виконання обов 'язків контролюється.
 • Продуктивність. Ступінь завантаження потужностей, задіяних у виробництві.
 • Ефективність. Ці показники характеризують відношення однієї категорії до іншої (наприклад, виручки і витрат).
 • Підсумки. Вираз кількості результатів діяльності компанії.

Приклад показників

Наприклад, можна розробити показники KPI для співробітників різних спеціальностей:

 • Начальник відділу продажів - відсоток від виконання плану з продажу.
 • Податковий консультант - число консультацій, наданих співробітником.
 • Головний бухгалтер - відсутність штрафів під час перевірок податковими органами.
 • Керівник юридичного відділу - кількість виграних у суді справ (або відсоток від загальної кількості справ).
 • Маркетолог інтернет-магазину - кількість відвідувачів сайту, залучених працівником.

Подібні показники розробляють для представників усіх професій. Це дозволяє оцінити продуктивність і ефективність праці практично всіх категорій співробітників, що, в свою чергу, дозволить порівняти внесок кожного працівника в загальний результат.