Найбільш ліквідний актив - грошові кошти

Найбільш ліквідний актив - грошові кошти


Ліквідний актив являє собою ресурси підприємства, які досить швидко з мінімальними витратами можуть звертатися в грошові кошти.


Найбільш високоліквідним активом визнаються різні грошові кошти, представлені готівкою в касі, на банківських рахунках і депозитах короткострокового періоду. Інший ліквідний актив представлений оборотними активами у формі короткострокових фінансових вкладень (в якості прикладів служать цінні папери, за якими існує можливість в будь-який момент їх продати, завдяки високому котируванню на біржі). А ось короткострокову дебіторську заборгованість високоліквідним активом назвати не можна, проте легкість її реалізації на порядок вища, ніж у запасів та інших оборотних активів.

Насправді такий ліквідний актив, як дебіторська заборгованість, може бути оцінений з позиції швидкості його стягнення або продажу. Важливим моментом у розглянутому питанні є присутність вільного ринку, де така заборгованість може звертатися. Менш ліквідний актив - наявність запасу у вигляді сировини, матеріалів і витрат у незавершеному виробництві.

Вітчизняний бухгалтерський баланс формується таким чином: спочатку відображаються необоротні, а вже потім - оборотні активи. Таким чином, до найбільш ліквідних активів відносять короткострокові вкладення фінансових ресурсів і грошові кошти.

Для здійснення оцінки певних активів використовуються коефіцієнти абсолютної, швидкої, а також поточної ліквідності. Найбільш поширеними серед них вважаються другий і третій коефіцієнти, їх нормальні значення повинні знаходитися до одного і до двох відповідно. 

Для визначення, що відноситься до ліквідних активів, необхідно розглянути ті ресурси, з реалізацією яких у підприємства з 'являється можливість погасити свою заборгованість в досить стислі терміни. Іншими словами, те, наскільки легко можна реалізувати підприємство, є показником його стабільності у фінансовому плані.

При проведенні аналізу фінансової діяльності суб 'єкта господарювання може бути дана оцінка його кредитоспроможності. Для цього проводиться розрахунок легкореалізованості балансу, результати якого покажуть, чи існує можливість у підприємства в повному обсязі і своєчасно погасити будь-які свої зобов 'язання. Іншими словами, ліквідність характеризує здатність суб 'єкта сплатити короткострокові зобов' язання, завдяки реалізації своїх поточних активів.

Розуміти рівень кредитоспроможності підприємства необхідно для визначення здатності повністю і у встановлені терміни розраховуватися за всіма своїми зобов 'язаннями. Методика аналізу легкості реалізації балансу передбачає порівняння коштів, відображених в активі і згрупованих за рівнем їх ліквідності, із зобов 'язаннями, зафіксованими в пасиві і згрупованими згідно з термінами їх погашення. При проведенні аналізу можуть бути використані відповідні коефіцієнти, розрахунок яких наведено у будь-якій тематичній навчальній літературі. Проводиться аналіз на початок і кінець періоду, і отримані результати зіставляються з нормальними їх обмеженнями. І вже в підсумку робляться відповідні висновки.