Методи економічного аналізу підприємства - теоретичні аспекти

Методи економічного аналізу підприємства - теоретичні аспекти


Для якісної оцінки результатів господарської діяльності підприємства використовується економічний аналіз. При цьому необхідно чітко розмежовувати два поняття економічного аналізу: "методологія" і "методи".


Методологією прийнято вважати створення своєрідної моделі взаємозв 'язків між результативними показниками і факторами, що впливають на ці результати.

На відміну від методології, методи економічного аналізу сприяють комплексному та системному вивченню впливу певних факторів на показники успішної діяльності підприємства з подальшим узагальненням отриманих показників.

В якості інструменту, в основному, використовується спеціальна система показників, що характеризує господарську діяльність підприємства і дозволяє підвищувати ефективність виробництва.

Основні методи економічного аналізу ґрунтуються на знаннях таких основних наук, як економіка, статистика і математика.

До економічних методів можна віднести:

- угруповання однорідних показників для дослідження зв 'язків у складних явищах;

- порівняння, що здійснюється шляхом зіставлення аналізованих даних;

- балансовий метод, що полягає у зіставленні двох показників і приведення їх до умовної рівноваги;

- графічний спосіб.

Статистичні методи економічного аналізу передбачають використання таких методів:

- відносних величин (відсоток, питома вага, індекс, коефіцієнт);

- абсолютних різниць - зміна результату розраховується як твір відхилення аналізованого фактора і базисного (або звітного) значення другого фактора;

- ланцюгових підстановок, який передбачає розрахунок проміжні значення загального показника шляхом поступової заміни базисних значень показників на звітні.

До статистичних методів економічного аналізу, крім перерахованих вище, можна віднести коефіцієнтний та індексний методи, побудову варіаційного ряду. Коефіцієнтний метод досить широко застосовується в економічному аналізі спільно з факторним аналізом і поданий системою відносних показників з бухгалтерської звітності (в основному, балансу і звіту про прибуток та збитки).

Індексний метод заснований на відносних величинах, визначається шляхом відношення фактичних даних у звітному періоді до відповідного показника базисного періоду (або ж, до планового).

Метод регресійного та кореляційного аналізу використовується як у статистиці, так і в математиці. За допомогою його використання визначається зв 'язок між показниками, які не знаходяться в функціональній залежності.

Математичні методи включають математичне програмування, моделювання (матричне обчислення, теорія міжгалузевого балансу) і різні методи дослідження (наприклад, теорія ігор).

Економічний аналіз прийнято вважати в першу чергу факторним аналізом. Факторний аналіз передбачає перехід від початкової певної факторної системи до кінцевої (необхідної) факторної системи. При цьому здійснюється виявлення повної сукупності факторів, які мають тією чи іншою мірою вплив на фінансовий результат діяльності підприємства.

Всі перераховані методи економічного аналізу можна використовувати в сукупності при проведенні повного аналізу діяльності суб 'єкта господарювання. З самого початку для аналізу фінансової звітності використовуються методи угруповання показників, порівняння цих показників та їх графічне подання. А ось вивчення закономірності розвитку аналізованих об 'єктів проводиться з використанням статистичних методів аналізу рядів динаміки.