Кількісний аналіз застосовується тільки до ризиків, кваліфікованих у процесі якісного аналізу як тих, з використанням яких чиниться істотний вплив на досягнення поставлених цілей. При проведенні такого аналізу має бути оцінений ефект від подій такого роду

Кількісний аналіз застосовується тільки до ризиків, кваліфікованих у процесі якісного аналізу як тих, з використанням яких чиниться істотний вплив на досягнення поставлених цілей. При проведенні такого аналізу має бути оцінений ефект від подій такого роду


Кількісний аналіз іноді може не знадобитися при розробці ефективних заходів реагування на ризики. Найбільш поширеними серед часто застосовуваних аналітичних методів є наступні:


- дослідження чутливості, яке передбачає визначення відображення ступеня невизначеності кожного окремого елемента бізнес-проекту при прийнятті інших елементів базового значення;

- розгляд прогнозованої грошової вартості за допомогою множення кожного значення на ймовірність його виникнення, отримані результати підсумовуються.

Кількісний аналіз будь-якого інвестиційного проекту визначає чисельне значення величин деяких ризиків. Базується він на території ймовірностей, теорії дослідженні операцій і математичній статистиці. 

Кількісний аналіз здійснюється у разі виникнення двох умов: базисний розрахунок бізнес-проекту і повноцінний якісний аналіз. Його завдання полягає в числовому вимірі впливу деяких змін факторів на динаміку критеріїв, що показують ефективність проекту.

Найчастіше використовуються такі методи кількісного аналізу бзнес-проектів:

- проведення аналізу таких показників ефективності, як чистий дисконтований дохід і норма прибутковості, а також індекс рентабельності;

- коригування норми дисконту;

- метод Монте-Карло (друга назва - імітаційне моделювання);

- побудова дерева рішень.

Всі перераховані аналітичні методи бізнес-проектів ґрунтуються на ймовірнісних підходах.

Кількісний і якісний аналіз та їх результативність безпосередньо залежить саме від вимог до підсумкових показників (результатів), інформаційної бази та рівня надійності планування. Так, наприклад, для невеликих проектів досить ефективними методами є: аналіз коригування дисконтної норми і чутливості. Для великих проектів - імітаційне моделювання та побудова кривих ймовірнісних розподілів. При залежності результату проекту від прийняття деяких рішень, необхідно здійснити побудову дерева рішень.

Таким чином, методи аналізу повинні застосовуватися комплексно з використанням найпростіших їх різновидів на оціночній стадії, а більш складних і потребують додаткових даних - при результуючому обґрунтуванні бізнес-проектів.