Інтенсивне економічне зростання

Інтенсивне економічне зростання


Позитивну зростаючу економіку характеризує зростання ВНП, що використовується державою для задоволення всіх потреб. Виходячи з цього, економічне зростання характеризується збільшенням як ВНП, так і ПНП протягом певного проміжку часу.


Для досягнення максимального економічного ефекту в будь-якій державі використовуються два таких шляхи: екстенсивне та інтенсивне економічне зростання, які тісно взаємопов 'язані між собою.

Інтенсивне економічне зростання передбачає збільшення обсягів випуску продукції за допомогою модернізації факторів виробництва (якісне вдосконалення). Іншими словами, це застосування інших, більш досконалих засобів виробництва, економічних природних ресурсів, поліпшення використання існуючого в наявності виробничого потенціалу та підвищення кваліфікації працівників. Даний принцип економічного зростання є якісним показником, оскільки при ньому застосовуються нові технології для вдосконалення процесу виробництва.

Інтенсивне економічне зростання досягається за рахунок збільшення фондовіддачі підприємства. Наприклад, щоб досягти значного збільшення випуску продукції при використанні інтенсифікації виробництва, немає необхідності в будівництві ще однієї фабрики. Інтенсивне зростання можна отримати за допомогою технічного переоснащення або реконструкції існуючого виробництва, а також поліпшеного використання ресурсів, що перебувають у власності.

Термін "фактор" використовується в якості джерела, рушійної сили розвитку. Фактори економічного зростання - процеси і явища, які визначають темп, масштаб і якісні характеристики збільшення фактичного обсягу виробництва. Інтенсивні фактори економічного зростання включають в себе поліпшення якості людських ресурсів, технологічного прогресу та удосконалення управлінської системи. А ось до екстенсивних факторів можна віднести збільшення капіталу і праці.

Економічне зростання може виступати результатом впливу на навколишнє середовище як економічних, так і неекономічних чинників. Так, перші включають поліпшення якості ресурсів, що використовуються у виробництві, і збільшення їх кількості. До неекономічних відносять географічні, військово-політичні, кліматичні та ін.

Фактори економічного зростання можуть бути класифіковані і за способом впливу безпосередньо на його процес. Це прямі і непрямі. Так, до прямих факторів можна віднести поліпшення якості капітальних, трудових і природних ресурсів, задіяних у виробництві. Іншими словами, цей тип факторів визначає позитивну динаміку національної економіки. Другий тип, непрямі, включає ціни на різні ресурси, системи оподаткування та кредитно-фінансової сфери, а також платоспроможність.

Інтенсивне економічне зростання характеризується відповідним типом виробництва, основними характерними рисами якого є такі: фондоємність і фондозберігаемість. При фондоємній формі виробництву властиве забезпечення економічного зростання за рахунок збільшення обсягу продукції при незмінних планових витратах. При фондозберігаючій формі досягається швидкість приросту випуску продукції вище темпу збільшення тих ресурсів, які були використані для отримання цього приросту.

Важливими особливостями інтенсивного розширення виробництва є:

- прогресивність, яка полягає в постійному застосуванні досягнень науки і техніки, що сприятливо впливає на розвиток і вдосконалення засобів виробництва;

- підвищення культурного та технічного рівня працівників завдяки модернізації основних "знарядь" виробництва;

- ресурсозбереження, що сприяє подоланню обмеженості природних ресурсів.