Фінансове планування: порядок організації та діяльності підприємства

Фінансове планування: порядок організації та діяльності підприємства


Фінансове планування - це управлінський процес створення, розподілу та використання грошових ресурсів суб 'єкта господарювання. Даний процес є структурним елементом всього процесу планування, створюваного менеджерами підприємства.


В умовах сучасного господарювання, коли повністю мають реалізовуватися принципи самостійності організацій та відповідальності за результати власної діяльності, фінансове планування набуває особливої актуальності. Без нього неможливо досягти значних успіхів на ринку, розширити виробничо-господарську діяльність та соціологічний розвиток колективу.

Фінансове планування знаходиться в тісному взаємозв 'язку з плануванням виробничої діяльності компанії. Адже основні показники ґрунтуються на величині обсягу виробництва, собівартості та асортименті продукції. Даний процес сприяє визначенню внутрішніх резервів на підприємстві та дотриманню економного режиму. Отримання запланованого розміру прибутку можливе за умови дотримання спрогнозованих трудових витрат і матеріальних витрат. Чітке планування дозволяє уникнути надзапасів матеріальних ресурсів, необхідності позапланових грошових вкладень і невиробничих витрат. Також завдяки плануванню створюються сприятливі умови для ефективного застосування виробничих потужностей і, відповідно, поліпшення якості продукції.

Отже, фінансове планування представлено процесом формування системи заходів, спрямованих на забезпечення розвитку організації деякими грошовими ресурсами. Зазначений процес відповідає за ефективність діяльності в наступних періодах.

Виходячи з досліджень у даній економічній сфері, фахівцями виділені такі види фінансового планування: прогнозування, поточне та оперативне планування. Всі три види в обов 'язковому порядку зустрічаються в діяльності організації.

Фінансове планування здійснюється в чітко визначеній послідовності. Так, початковим етапом є прогнозування, що визначає завдання поточного планування діяльності компанії, яке, в свою чергу, створює базу для поглибленого і деталізованого оперативного прогнозування його діяльності.

Рівень деталізації показників кожного виду фінансового плану має бути визначений організацією самостійно з урахуванням специфіки його функціонування.

Також розрізняють довгострокове і короткострокове планування. У довгостроковому враховується прийняття рішень, пов 'язаних з придбанням основного капіталу, визначенням асортименту продукції, що випускається підприємством, і кадровою політикою.

Однак поширеним варіантом на будь-якому підприємстві є фінансове планування на короткостроковий період, що зазвичай поширюється на один рік. Річний бюджет, у свою чергу, підрозділюється на квартальні та місячні плани.Останні публікації