До собівартості продукції включаються... Склад витрат, угруповання, кошторис і стаття витрат

До собівартості продукції включаються... Склад витрат, угруповання, кошторис і стаття витрат


Собівартість являє собою один з найважливіших показників роботи будь-якої компанії. Вона характеризує конкурентоспроможність продукції організації, а також є сукупністю витрат, понесених в ході виготовлення продукції. Щоб виконати правильний аналіз, скласти фінансову звітність організації, потрібно знати, які статті витрат включаються до собівартості продукції. Вони будуть детально розглянуті далі.

Загальне визначення

Які витрати включаються в собівартість продукції? Щоб відповісти на це питання, потрібно розглянути особливості провадження. Щоб виготовити ту чи іншу продукцію, компанія витрачає предмети праці, основні фонди, робочу силу тощо. В ході цього процесу вартість коштів і предметів праці переноситься на загальну ціну виробів, послуг.

Витратами називають оцінку виробничих ресурсів, яка виражається в грошовому еквіваленті або натуральній формі. У першому випадку їх називають витратами. Крім витрат, у компанії в ході виконання основної діяльності виникають витрати при її організації (рекламні кампанії, дослідження ринку і т. д.). Вони виражаються в грошовій формі і є витратами на реалізацію.

Витратами називаються витрати, які компанія залучає для виробничих ресурсів в ході здійснення виробничої або торговельної діяльності.

Крім витрат на виробництво в собівартість продукції включаються податки, збори. Також сюди входять відрахування в цільові або позабюджетні фонди. Тому витрати складаються не тільки з витрат, які виникають в ході реалізації. До них належать також непрямі податки.

Варто зазначити, що між поняттями "витрати", "витрати" і "витрати" існує певна різниця, хоч у деяких випадках їх вживають як синоніми. Так, витратами називають витрати, які виникли в певному періоді. Це конкретні виплати, які можуть покриватися як за рахунок прибутку організації, так і доходів, цільових коштів і фондів.

Саме із витрат формується таке поняття, як вартість продукції. Це оцінка вартості ресурсів, палива, енергії, матеріалів, нематеріальних активів тощо, які компанія залучає в ході виготовлення та реалізації своєї продукції.

Класифікація за принципом економічної однорідності витрат

Вивчаючи, які витрати включаються в собівартість продукції, варто зазначити, що будь-яка організація несе різні витрати. Вони відрізняються за економічним призначенням, місцем виникнення, а також за роллю, що виконується в процесі виробництва. Крім того, вони можуть залежати від обсягу виробництва.

До складу виробничої собівартості продукції включаються витрати всіх виробничих підрозділів, служб і ділянок. На підприємстві проводиться розрахунок цехової, виробничої та повної вартості. Для цього визначаються статті витрат калькуляції. Але у фінансовій звітності складається кошторис, в якому витрати згруповані за економічно однорідними елементами, представленими в таблиці нижче.

1.

Амортизація ОФ і НМА

2.

Відрахування до соціальних фондів

3.

Матеріальні витрати

4.

Оплата праці

5.

Інше

Щоб виконати правильний розрахунок вартості, потрібно розуміти, які статті витрат входять до тієї чи іншої групи витрат. До складу виробничої собівартості продукції включаються обов 'язково матеріальні витрати. До них належать такі витрати:

  • бензин, газ, електрика тощо;
  • матеріальні витрати;
  • комплектуючі (покупні);
  • заготівлі;
  • роботи або послуги, пов 'язані з виробництвом продукції та виконані сторонньою компанією;
  • енергія.

Матеріальні витрати

Сировиною визнаються купівельні складові, з яких виробляється готова продукція організації. Це її основа, необхідні компоненти. У вартість поданої статті витрат входять витрати, без яких неможливо було б організувати нормальний перебіг виробничого циклу, упаковки. Також такі компоненти можуть витрачатися на інші господарські або виробничі потреби.

До собівартості продукції включаються загальногосподарські витрати, які компанія несе в ході придбання запчастин для ремонту, відрахування, що покривають знос інструментів, приладів та інших засобів праці, малоцінних предметів.

До складу поданих витрат відносять оплату за користування водними ресурсами із загальних мереж.

До цієї категорії належать покупні комплектуючі та деталі, які згодом будуть піддані подальшому монтажу або переробці, доопрацюванню. Якщо роботи проводить стороння організація, оплата її послуг також відноситься на загальну вартість продукції. Це можуть бути окремі операції з обробки вихідної сировини, ремонтні або транспортні (внутрішні або зовнішні) послуги.

До матеріальних витрат відносять науково-дослідні, випробувальні та конструкторські роботи, дії, пов 'язані з розробкою та освоєнням нових технологічних процесів.

До статті витрат "Паливо" відносять витрати на придбання його для технологічних цілей, а також вироблення інших типів енергії. За допомогою бензину, газу і т. д. обігрівають будівлі, виконують транспортні роботи.

До статті "Енергія" належать витрати на придбання електрики, стисненого повітря, теплової енергії тощо. Вона витрачається на різні потреби виробництва.

Витрати на оплату праці, соціальні фонди, знос

   
   
   
 

Оплата іншим організаціям за надання охоронних, пожежних та інших послуг, у тому числі спорудження відповідних об 'єктів

5.

Відрахування для центрів, що надають інформаційні, обчислювальні, послуг зв 'язку

6.

Плата за перепідготовку або підготовку кадрів сторонніми організаціями

7.

Консультативні, аудиторські, інформаційні та інші послуги

8.

Компенсація зносу особистих транспортних засобів, інструментів, апаратури, що надається за домовленістю, використаних для потреб підприємства

9.

Відрахування до резервних і ремонтних фондів

10.

Інші специфічні витрати, що ставляться на вартість продукції

 

Витрати за способом віднесення на результат

До собівартості продукції включаються проведені роботи або надані послуги, які можна розділити на дві великі групи. Їх називають прямими і непрямими витратами. У першому випадку витрати відносяться відразу на вартість певного виробу або послуги. До цієї категорії відносять купівельні матеріальні ресурси, заготовки, деталі, бензин, газ і електроенергію. Вони спрямовуються на технологічні потреби підприємства.

До прямих витрат також належить нарахована заробітна плата працівникам організації, відрахування на соціальні фонди. До цієї категорії належать внески на медичне страхування деяких категорій працівників.

Якщо компанія займається виготовленням декількох видів продукції, то деякі витрати неможливо відразу ж віднести до загальної вартості. Тому вони називаються непрямими. До таких витрат відносять витрати на адміністративно-управлінські категорії співробітників. Це також зарплата управлінців різного рівня. До непрямих належать витрати на обігрів приміщень, створення штучного освітлення, каналізації, знос обладнання, проведення ремонтів. Також це може бути зарплата для працівників, не пов 'язаних з виробництвом продукції.

За функціями діяльності

Включаються до собівартості продукції, робіт, послуг витрати, які класифікують за ознакою функціональної діяльності компанії. За цією ознакою виділяють 4 категорії витрат:

  • виробничі;
   
   
   
 

Паливо, енергія, що застосовуються в технологічному циклі.

5.

Допоміжні матеріали.

6.

Витрати на виплату зарплати співробітникам, зайнятим виробництвом продукції.

7.

Соціальні виплати.

8.

Витрати на підготовку, освоєння виробництва.

9.

Експлуатація виробничих агрегатів, обладнання.

10.

Цехові витрати.

11.

Загальногосподарські витрати.

12.

Втрати через шлюб.

13.

Інші витрати, що виникають у виробництві.

14.

Витрати на комерційну діяльність.

Цехова вартість визначається шляхом складання перших десяти статей. Щоб вирахувати виробничу ціну продукції організації, складають перші 13 статей калькуляції. Складаючи всі перераховані рядки номенклатури, можна отримати повну вартість товарів.

Ставлення витрат до обсягу виробництва

До собівартості продукції включаються постійні і змінні витрати. Вони обов 'язково розраховуються підприємством для визначення оптимального обсягу виробництва.

Постійні витрати не залежать від збільшення або зменшення кількості продукції, що виготовляється. Їх компанія несе, навіть якщо нічого не виробляє.

Змінні витрати збільшуються пропорційно до збільшення обсягу виробництва. У деяких компаній показник змінюється відповідно до рівня ділової активності. Це, наприклад, може бути заробітна плата працівникам, зайнятим основним виробництвом, сировина і матеріали тощо. Змінні витрати розраховують на одиницю продукції. Це є постійною величиною.

Якщо у компанії є постійні і змінні витрати, при збільшенні обсягу виробництва загальна вартість одиниці продукції буде знижуватися.

Витрати на час виникнення

Крім усього іншого, в собівартість продукції включаються витрати, які виникають на підприємстві в різний час. Це можуть бути витрати поточного або майбутнього періоду, а також майбутні витрати.

Поточні витрати включають фінансування виробництва, а також реалізацію продукції в цьому періоді. Вони повністю були віднесені до загальної вартості. У майбутньому такі витрати не зможуть приносити дохід.

Витрати, що виникають в майбутньому періоді, виробляються в поточному періоді, але вони включаються в загальну вартість частково. У наступних звітних періодах вони будуть покриті повністю.

Майбутніми називають витрати, які ще не були зроблені в звітному періоді. Але вони включаються у вартість для правильного відображення фактичної інформації. Їх розмір плановий. Це, наприклад, може бути оплата відпусток робітникам, одноразові виплати та заохочення, надбавки до зарплати за вислугу років та інші витрати. Вони можуть бути періодичними або одноразовими.