Ділова активність підприємства

Ділова активність підприємства


Ділова активність суб 'єкта господарювання знаходить своє відображення у фінансовому аспекті у швидкості оборотності його коштів. При цьому за допомогою рентабельності відображається рівень прибутковості діяльності цього суб 'єкта.


Аналіз ділової активності підприємства - це дослідження динаміки і рівнів різних коефіцієнтів і рентабельності, а також оборотності. Дані показники є відносними підсумками результатів діяльності компанії у фінансовому вираженні.

Дослідженням ділової активності можна виявити ступінь ефективності використання підприємством коштів. Як вже вказувалося вище, ділова активність оперує такими показниками, як коефіцієнти рентабельності та оборотності. Ними чиниться істотний вплив на оцінку результатів діяльності компанії. Наприклад, оборотний капітал обертається раз на квартал за наявності 25% рентабельності основної діяльності. Тоді індекс ділової активності за цей же квартал буде дорівнювати 0,25 (ті ж 25%). Звідси можна сформулювати такий висновок: якщо при аналогічній рентабельності оборотність даного оборотного капіталу зростає вдвічі, то ділова активність зростає також удвічі.

Подібні висновки формулюються і з питання зменшення або збільшення рентабельності. Іншими словами, при уповільненні оборотності необхідно компенсувати її більшою рентабельністю. А якщо підвищення рентабельності неможливе, то потрібно регулювати цей процес оборотністю, тобто збільшувати випуск і реалізацію продукції.

Ділова активність - це динамічна і комплексна характеристика підприємницької діяльності, а також оцінка ефективності використання наявних у розпорядженні суб 'єкта господарювання ресурсів. Рівні даного показника відображають етапи функціонування компанії, що полягають у розгляді зародження, розвитку, підйому, спаду і кризи, а також показують рівень адаптації до мінливих умов ринку і якість управління.

Ділова активність може характеризуватися мотивованим управлінським макро- або мікрорівнем у процесі стабільної господарської діяльності організації, яка спрямована на забезпечення зростання трудової зайнятості та ефективного використання ресурсів з метою досягнення ринкової конкурентоспроможності.

З використанням індексу ділової активності, виражається ефективність використання трудових, матеріальних, фінансових та інших ресурсів за всіма напрямками діяльності, а також характеризується якість управління, достатність капіталу компанії і можливість економічного зростання.

Важливий вплив на розглянутий показник роблять макроекономічні чинники, вплив яких сприяє формуванню або сприятливого клімату, стимулюючого умови активної поведінки суб 'єкта господарювання, або стає передумовою до згортання ділової активності.