Бюджет підприємства - це... Поняття, види, функції і структура

Бюджет підприємства - це... Поняття, види, функції і структура


Формування бюджету підприємства є найважливішою складовою фінансового планування, іншими словами, процесу визначення дій, пов 'язаних зі створенням і використанням фінансових ресурсів, у майбутньому. Фінансові плани здатні забезпечити взаємозв 'язок витрат і доходів на базі взаємозв' язки показників, що свідчать про розвиток структури, з його фінансовими ресурсами.

Поняття і сутність категорії

Для початку доцільно розглянути поняття і суть бюджету підприємства. Під бюджетом слід розуміти фінансовий план, документ, який може бути виражений в грошових і натуральних одиницях. Це своєрідний інструмент для управління витратами, доходами, а також ліквідністю компанії.

Бюджет підприємства - це не що інше, як план кількісного типу в грошовому вираженні, підготовка і прийняття якого здійснюється до початку конкретного періоду. Як правило, він показує величину доходів, планованих до досягнення, і витрат, які буде понесено протягом періоду. Бюджет підприємства - це категорія, яка включає в тому числі капітал, який потрібно залучити для досягнення стратегічних цілей структури.

Функціонал

До функцій бюджету підприємства прийнято відносити такі пункти:

 • Планування операцій, які забезпечують досягнення цілей компанії. Варто зазначити, що в процесі його розробки закріплюються ключові планові рішення.
 • Координування всіх різновидів діяльності служб і підрозділів структури. У процесі формування бюджету окремі різновиди діяльності координуються так, щоб всі підрозділи і служби фірми працювали узгодженим чином, прагнучи досягти стратегічних цілей. Слід підкреслити, що затверджений бюджет підприємства - це важливий інструмент для ув 'язки наявних обмежень і кількісної інформації.
 • Контроль за поточною діяльністю компанії. Ретельно розпланований бюд складе - певний стандарт, з яким прийнято порівнювати досягну за фактом результати.
 • Стимулювання керівництва центрів відповідальності в плані досягнення цілей. Кожен директор повинен знати, що вищестоящі особи очікують від роботи його центру відповідальності.

Завдання бюджетування

Складання бюджету підприємства є невід 'ємною складовою однієї з управлінських функцій. Мова йде про планування. Саме тому бюджетування присутнє в абсолютно ліпшій ефективній системі управління компанією. Воно необхідне для того, щоб конкретизувати цілі планування.

До завдань бюджетування приватного плану прийнято відносити такі:

 • Інформаційне забезпечення виробничих процесів і продажів необхідними елементами.
 • Недопущення руху пас упівів та активів підприємства поза рамками запланованих завдань і цілей, зокрема, відволікання грошових коштів з обігу понад норму.
 • Недопущення лиш значних витрат грошей.
 • Мотивація співробітників.
 • Координація та контроль роботи, пов 'язаної з виконанням планів.

Етапи організації бюджетування

Складання бюджету підприємства здійснюється в кілька етапів. Тут доцільно відзначити наступні стадії організації бюджетування:

 • Проектування та подальше затвердження фінансової структури компанії або підприємства. Слід зауважити, що її формування необхідне для делегування повноважень в частині розробки конкретних бюджетів директорам центрів відповідальності.
 • Створення структури бюджету підприємства. В даному випадку структурування реалізується з метою закріплення повноважень та статей щодо формування бюджетів за відповідальними менеджерами функціонуючих центрів відповідальності. Тут здійснюється опрацювання зв 'язків, існуючих ме жду елементами генерального бюджету, в деталях. За її результатами випускається положення щодо бюд складної структури, а також положення про бюджети приватного типу.
 • Затвердження бюджетної політики підприємства (дану категорію розглянемо докладніше в наступній главі).
 • Створення регламентів бюджетування. Необхідно зауважити, що до процедурних регламентів входить виявлення часового періоду (по-іншому іменується горизонтом) бюджетування; процедури, пов 'язані з плануванням і формуванням доходів і витрат бюджету підприємства; формати бюджетів, програма дій.

Бюджетна політика

Варто відзначити, що бюджетна політика компанії, якщо судити по фор мі, є аналогічною обліковою. У ній відображаються наступні моменти:

 • Методики оцінки, а також принципи створення планової собівартості продукту або послуги.
 • Методики оцінки та подальшого відображення майна.
 • Методики відображення кредиторської та дебіторської заборгованості;
 • Принципи, пов 'язані з плануванням виручки від реалізації продукту.

Бюджетна система та її структура. Операційний бюджет

Отже, на базі зазначених вище бізнес-процесів компанії будується так звана система функціональних бюджетів. У сукупності це бюджет підприємства, іменований генеральним. Воно складається з двох різновидів бюджетів: фінансового та операцїї ліплонного.

Останній передбачає, що економічна діяльність компанії відображається в першу чергу за допомогою системи спеціальних техніко-економічних показників бюджету підприємства, які характеризують окремі аспекти та етапи виробничо-господарської роботи.

Важливо зауважити, що кінцевою метою такого бюджету вважається формування зведеного плану, в якому враховується як прибуток, так і збитки фірми. При його розробці застосовуються бюджети виробництва, продажів, закупівель, загальновиробничих витрат, трудових витрат, комерційних витрат, а також управлінських витрат.

Фінансове планування

Найважливішою складовою генерального бюджету компанії служить фінансовий бюджет. У загальному варіанті його доцільно розглядати як баланс витрат і доходів організації. В даному випадку кількісні оцінки витрат і доходів бюджету підприємства, відображені в операційному бюджеті, в будь-якому випадку трансформуються в грошові. Його ключовою метою вважається ймовірне відображення джерел надходження коштів, а також напрямів їх застосування.

Так, за допомогою даного виду бюджету підприємства можливо отримати такі відомості: собівартість продажів, загальний прибуток і обсяг продажів, процентне відношення витрат і доходів, термін окупності інвестицій, загальний обсяг вкладень, а також використання позикових і власних коштів. Фінансовий бюджет являє собою план, де можна ознайомитися з перед належними джерелами фінансових коштів і напрямками їх використання.

До нього входить бюджет капітальних витрат, прогнозний звіт щодо прибутку і збитків, бюджет грошових коштів компанії, а також прогнозний звіт про фінансове становище і бух-галтерський баланс.

Основною метою фінансового планування є повноцінне забезпечення процесу відтворення фінансовими ресурсами, що відповідають як в плані обсягу, так і по структурі. У процесі її досягнення виділяються такі ключові завдання фінансового планування:

 • Формування системи фінансових планів з обов 'язковим виділенням серед них стратегічних, оперативних та адміністративних.
 • Виявлення обсягу планування.
 • Розрахунок потрібних фінансових ресурсів.
 • Прогноз доходів і витрат бюджету підприємства.
 • Розрахунок обсягів, а також структури зовнішнього та внутрішнього фінансування, визначення резервів та виявлення обсягів фінансування додатково.

Зразок бюджетів підприємства

Процес складання БДДС і БДР може виглядати так, як представлено нижче. Доцільно побудувати бюджетування на підприємстві або в компанії на прикладі виробничої структури. Для початку розглянемо бюджет руху грошових коштів:

Далі призведе бюджет витрат і доходів:

Варто зазначити, що ми максимально спростили поданий приклад. Однак навіть з нього видно, що бюджетування за допомогою таблиць - процес досить трудомісткий, тому що потрібно зібрати всі функціональні бюджети в одне ціле і прописати макроси, формули для коректного відображення кінцевих результатів. Якщо взяти реальну компанію або холдингову структуру, то навряд чи можна уявити, наскільки сильно ускладнитися процес формування бюджету в Excel.

Необхідно додати, що приклад впровадження розглянутої технології на базі Excel має велику кількість недоліків: однокористувацький режим, відсутність розмежування доступу до даних, а також можливості узгодження бюджетів функціонального типу, складність консолідації та інше. Так, бюджетування представленим способом вважається не найоптимальнішим вибором для фірми.

Бюджетування на платформі 1С

Найбільш популярною методикою сьогодні є формування бюджетів організації за допомогою 1С. Автоматизація управлінського обліку та бюджетування на базі 1С - наприклад, у системі "WA: Фінансист "- перетворює процес бюджетування на більш ефективний порівняно з бюджетуванням на Excel. Варто зауважити, що до зазначеної підсистеми бюджетування входять можливості формування та подальшого контролю операційних і фінансових бюджетів.

Переваги вирішення

У поданому рішенні реалізовані спеціальні механізми, за допомогою яких користувачі мають можливість здійснювати самостійне налаштування структури бюджетів, взаємозв 'язків, існуючих між ними, способів отримання фактичної інформації та даних для розрахунків. Варто зауважити, що активізований механізм взаємодії з обліковими системами зовнішнього типу передбачає використання зовнішніх даних як для розрахунку планових показників або створення звітів, так і для відображення фактичної інформації на регістрах бюджетування.

Ця система дозволяє ефективним чином будувати бізнес-процеси, пов 'язані з бюджетуванням, на всіх їх етапах:

 • формування бюджетної моделі;
 • подальше узгодження бюджетів, а також актуальних поправок;
 • відображення фактичної інформації відповідно до статей бюджетування;
 • ретельний контроль за виконанням бюджетів (як операційного, так і фінансового);
 • план-факт аналіз показників за допомогою розвинених інструментів створення звітності;
 • розробка рішень, пов 'язаних з управлінням бізнесом.

Класифікація планів

Як правило, в компаніях формуються плани, поточні, оперативні та стратегічні. Під останніми слід розуміти плани розвитку бізнесу в загальному, а також розширення довгострокової структури підприємства. З фінансової точки зору стратегічні плани формують важливі пропорції відтворення і фінансові показники, а також характеризують стратегії щодо інвестицій і можливостей накопичення, реінвестування. Подібними планами визначаються обсяг і структура фінансових ресурсів, які необхідні для збереження структури як бізнес-одиниці.

Розробка поточних планів здійснюється стратегічним методом їх деталізації, іншими словами, якщо перший різновид планів дає приблизний список фінансових ресурсів, їх напрямки використання і обсяг, то в рамках планування поточного типу проводиться взаємна ув 'язка кожного з видів інвестицій з джерелами фінансування.

Так, стратегічні плани є "макроструктурою" фінансових ресурсів (пріоритетні інвестиційні напрями, методи запозичення грошових коштів, перспективи змін у структурі капіталу), а поточні - описують ефективність тих джерел фінансування, які не виключені. Вони містять розрахунок вартості капіталу і його компонентів (позик, кредитів, акціонерного капіталу та інше), а також оцінку ключових напрямків діяльності структури і шляхів отримання доходу з фінансової точки зору.

Під оперативними планами слід розглядати тактичні плани короткострокового типу, які безпосередньо пов 'язані з досягненням цілей компанії, наприклад, плану виробництва, плану закупівель матеріалів та інше. Оперативні плани є невід 'ємною складовою річного або квартального загального бюджету підприємства.

Завершальна частина

Отже, ми розглянули поняття, різновиди, функціонал і структуру бюджету підприємства. Крім того, навели приклад його формування за допомогою двох застосовуваних сьогодні інструментів.

Насамкінець слід зазначити, що процес бюджетування в компанії об 'єднує діяльність з формування фінансового, оперативного та генерального бюджетів, а також з управління та контролю за виконанням бюджетних показників. Бюджет - це не що інше, як кількісне втілення певного плану, яке характеризує витрати і доходи за конкретний період, а також капітал, який слід залучити для досягнення цілей, заданих планом. Саме дані бюджету планують фінансові операції в майбутніх періодах, іншими словами, бюджет формується до виконання передбачуваних дій. Це і диктує його роль як бази для оцінки та контролю ефективності діяльності компанії.

Основними вимогами до інформації, яка міститься в бюджеті, є такі пункти: достатність, ясність, нездійсненність і доступність. Варто зауважити, що конкретні форми формування бюджету кожна фірма обирає самостійно.