Аналіз витрат

Аналіз витрат


Аналіз витрат проводиться з метою оцінки результатів діяльності підприємства та раціонального управління його прибутком.


Аналіз витрат необхідний для посилення контролю за економним використанням ресурсів і дотриманням ліміту матеріальних витрат. Облік відхилень їх від норми дозволяється виявити резерви економії та запобігти зайвій витраті коштів.

Метод аналізу витрат оперує всіма поточними витратами, які пов 'язані з відтворенням власності підприємства, за вирахуванням амортизаційних відрахувань. Таке дослідження ведуть за видами витрат, тому враховують номенклатуру сировини (матеріалів), різноманітність технологічних процесів, асортимент готової продукції. Аналіз матеріальних витрат і причин їх відхилення від норми проводиться згідно з галузевими кодифікаторами.

Контроль за витрачанням сировини здійснюється в два етапи. На першому враховують відпуск ресурсів у виробництво зі складів, на другому - контролюють рух матеріальних потоків на всіх стадіях виробництва.

Аналіз проводять з використанням спеціально розроблених балансових таблиць, що містять заздалегідь підготовлені (підсумовані та зафіксовані) витрати, необхідні для виробництва основних видів продукції, і результати виробництва у вигляді обсягів його випуску. При такому підході можна виявити рівень повних витрат на цикл виробництва, визначити взаємозв 'язки між галузями і секторами економіки. Такий аналіз важливий не тільки як дослідницький інструмент, але і при проведенні прогнозних розрахунків і передпланових обґрунтувань.

Витрати бувають постійними і змінними. Їх характер обов 'язково враховується при проведенні аналізу. Постійні витрати характеризуються тим, що їх суми не змінюються у разі зміни обсягів виробництва (амортизація, оренда, витрати з утримання будівель, послуги третіх організацій, відрахування на страхування тощо). Змінні - варіюються при зміні обсягів виробництва, збільшуючись/зменшуючись пропорційно їм (витрати на сировину, оплату праці, транспортні витрати, паливо, енергію, тару тощо)

В ході дослідження аналізуються такі показники, як витрати на 1 рубль продукції, собівартість (у тому числі за статтями калькуляції), кошториси витрат, втрати від браку, проводиться аналіз прямих матеріальних витрат (трудових та ін.) і непрямих, калькуляції собівартості одиниці товару, факторів зниження витрат.

Витрати на рубль обсягу виробленої підприємством продукції відображають собівартість цього рубля в знеособленій продукції. Розраховується показник поділом повної собівартості продукції, що випускається, на цифру її вартості за оптовими цінами (не включається ПДВ та акцизи). При цьому обов 'язково потрібно встановлювати, наскільки змінилися витрати порівняно з попереднім періодом. На даний показник впливає структура та асортимент продукції, зміна собівартості та оптових цін.

Аналіз витрат за кошторисом потрібен для вивчення динаміки витрачання коштів і виявлення можливих резервів їх зниження. У кошторисі витрати групуються за їх економічним змістом (елементами); за цією ознакою аналіз витрат проводять порівняно з попереднім періодом. Вивчається їх структура (питома вага кожного елемента - матеріалів, енергії, праці - у всій сумі).

При такому аналізі можна визначити ступінь кооперування виробництва, рівень співвідношення живої праці та овіщеного. При зростанні питомої ваги овіществленої праці можна робити висновки про збільшення матеріальних витрат. Якщо спостерігається зростання витрат на напівфабрикати і покупні деталі, значить, підвищується рівень кооперації і шириться спеціалізація виробництва. Зміна питомої ваги амортизаційних відрахувань говорить про зміни технічної бази. Інші витрати при нестабільності їх показників можуть свідчити про зміни, що відбуваються в обслуговуванні та управлінні виробництвом.

Аналіз за статтями витрат є постачальником даних при оцінці собівартості продукції. Досліджуючи елементи собівартості, можна побачити, які витрати були зроблені і в яких пропорціях вони споживалися у виробництві. Таким чином стає зрозуміла їх роль у виробництві і, відповідно, їх доцільність.