Внутрішні і зовнішні чинники оптимізації грошових потоків

Внутрішні і зовнішні чинники оптимізації грошових потоків


Основними цілями оптимізації грошових потоків підприємства є забезпечення збалансованості об'ємів грошових потоків, синхронності формування грошових потоків в часі і зростання чистого грошового потоку підприємства. Чинники, що впливають на об'єм і характер формування грошових потоків в часі, можна підрозділити на зовнішні і внутрішні. Розглянемо коротко найважливіші з них.


Один з найбільш важливих і складних етапів управління грошовими потоками підприємства — їх оптимізація.

Оптимізація грошових потоків є процесом вибору найкращих форм їх організації на підприємстві з урахуванням умов і особливостей здійснення його господарської діяльності.

Основними цілями оптимізації грошових потоків підприємства є забезпечення збалансованості об'ємів грошових потоків, синхронності формування грошових потоків в часі і зростання чистого грошового потоку підприємства.

Основними об'єктами оптимізації служать:

 • позитивний і негативний грошовий потік;
 • залишок грошових активів;
 • чистий грошовий потік.

Чинники, що впливають на об'єм і характер формування грошових потоків в часі, можна підрозділити на зовнішні і внутрішні.

1. Зовнішні чинники

До зовнішніх чинників відносяться:

 • кон'юнктура товарного ринку;
 • кон'юнктура фондового ринку;
 • система оподаткування підприємств;
 • практика кредитування постачальників і покупців продукції, що склалася;
 • система здійснення розрахункових операцій господарюючих суб'єктів;
 • доступність фінансового кредиту;
 • можливість залучення засобів безвідплатного цільового фінансування.

1. Зміна

кон'юнктуру товарного ринку визначає зміна головного компонента позитивного грошового потоку підприємства — об'єму вступу грошових коштів від реалізації продукції. Підвищення кон'юнктури товарного ринку, в сегменті якого підприємство здійснює свою операційну діяльність, призводить до зростання об'єму позитивного грошового потоку по цьому виду господарської діяльності. І навпаки: спад кон'юнктури викликає так званий спазм ліквідності, що характеризує викликану цим спадом тимчасовий брак грошових коштів при скупченні на підприємстві значних запасів готової продукції, яка не може бути реалізована.

2. Характер

кон'юнктура фондового ринку впливає передусім на можливості формування грошових потоків за рахунок емісії акцій і облігацій підприємства. Крім того, кон'юнктура фондового ринку визначає можливість ефективного використання тимчасово вільного залишку грошових коштів, викликаного несостикованностью об'ємів позитивного і негативного грошових потоків підприємства в часі. Нарешті, кон'юнктура фондового ринку впливає на формування об'ємів грошових потоків, генерованих портфелем цінних паперів підприємства, у формі отримуваних відсотків і дивідендів.

3. Податкові платежі складають значну частину об'єму негативного грошового потоку підприємства, а встановлений графік їх здійснення визначає характер цього потоку в часі. Тому будь-які зміни в системі оподаткування — поява нових видів податків, зміна ставок оподаткування, відміна або надання податкових пільг, зміна графіку внесення податкових платежів і тому подібне — визначають зміни в об'ємі і характері негативного грошового потоку підприємства.

4. Практика, що склалася

кредитування постачальників і покупців продукції визначає порядок придбання продукції, що склався, — на умовах її передоплати; на умовах готівкового платежу ("платежу проти документів"); на умовах відстрочення платежу (надання комерційного кредиту). Вплив цього чинника проявляється у формуванні як позитивного (при реалізації продукції), так і негативного (при закупівлі сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів і тому подібне) грошового потоку підприємства в часі.

5. Система здійснення

розрахункових операцій господарюючих суб'єктів впливає на формування грошових потоків в часі: якщо розрахунок готівкою прискорює здійснення цих потоків, то розрахунки чеками, акредитивами і іншими платіжними документами ці потоки відповідно уповільнюють.

6. Доступність фінансового кредиту багато в чому визначається кон'юнктурою кредитного ринку (тому цей чинник розглядається як зовнішній рівень кредитоспроможності конкретних підприємств, що не враховує), що склалася. Залежно від кон'юнктури цього ринку росте або знижується об'єм пропозиції "коротких" або "довгих", "дорогих" або "дешевих" грошей, а отже, і можливість формування грошових потоків підприємства за рахунок цього джерела (як позитивних — при отриманні фінансового кредиту, так і негативних — при його обслуговуванні і амортизації суми основного боргу).

7. Можливість залучення засобів безвідплатного цільового фінансування мають в основному державні підприємства різного рівня підпорядкування. Вплив цього чинника проявляється в тому, що, формуючи певний додатковий об'єм позитивного грошового потоку, він не викликає відповідного об'єму формування негативного грошового потоку. Це створює позитивні передумови до зростання суми чистого грошового потоку підприємства.

2. Внутрішні чинники

До внутрішніх чинників

відносяться:

 • життєвий цикл підприємства;
 • тривалість операційного циклу;
 • сезонність виробництва і реалізації продукції;
 • невідкладність інвестиційних програм;
 • амортизаційна політика підприємства;
 • коефіцієнт операційного левериджа;
 • фінансовий менталітет власників і менеджерів підприємства.

1. На різних стадіях

життєвого циклу підприємства формуються не лише різні об'єми грошових потоків, але і їх види (по структурі джерел формування позитивного грошового потоку і напрямів використання негативного грошового потоку). Характер розвитку підприємства по стадіях життєвого циклу грає велику роль в прогнозуванні об'ємів і видів його грошових потоків.

2. Вплив

тривалості операційного циклу полягає в тому, що, чим коротше цикл, тим більше оборотів здійснюють грошові кошти, інвестовані в оборотні активи, і тим більше об'єму і вище інтенсивність як позитивного, так і негативного грошових потоків підприємства. Збільшення об'ємів грошових потоків при прискоренні операційного циклу не лише не призводить до зростання потреби в грошових коштах, інвестованих в оборотні активи, але навіть знижує розмір цієї потреби.

3. За джерелами виникнення (сезонні умови виробництва, сезонні особливості попиту)

сезонність виробництва і реалізації продукції можна було б віднести до числа зовнішніх, проте технологічний прогрес дозволяє підприємству чинити безпосередню дію на інтенсивність його прояву. Цей чинник робить істотний вплив на формування грошових потоків підприємства в часі, визначаючи ліквідність цих потоків в розрізі окремих тимчасових інтервалів. Крім того, цей чинник необхідно враховувати в процесі управління ефективністю використання тимчасово вільних залишків грошових коштів, викликаних негативною кореляцією позитивного і негативного грошових потоків в часі.

4.

Невідкладність інвестиційних програм формує потребу в об'ємі негативного грошового потоку, одночасно збільшуючи необхідність формування позитивного грошового потоку. Цей чинник робить істотний вплив не лише на об'єми грошових потоків підприємства, але і на характер їх протікання в часі.

5.

Амортизаційна політика підприємства відносно основних засобів, а також терміни амортизації нематеріальних активів створюють різну інтенсивність амортизаційних потоків, які грошовими коштами безпосередньо не обслуговуються. Це породжує ілюзію того, що амортизаційні потоки до грошових потоків відношення не мають. В той же час амортизаційні потоки, їх об'єм і інтенсивність, будучи самостійним елементом формування ціни продукції, роблять істотний вплив на об'єм позитивного грошового потоку підприємства у складі основного його компонента — вступі грошових коштів від реалізації продукції. Вплив амортизаційної політики підприємства проявляється в особливостях формування його чистого грошового потоку. При здійсненні прискореної амортизації активів у складі чистого грошового потоку зростає частка амортизаційних відрахувань і відповідно знижується (але не в прямій пропорції через дію "податкового щита") доля чистого прибутку підприємства.

6.

Коефіцієнт операційного левериджа чинить істотну дію на пропорції темпів зміни об'єму чистого грошового потоку і об'єму реалізації продукції. Механізм цієї дії на формування чистого прибутку підприємства (основній складовій загальної суми чистого грошового потоку) був розглянутий раніше.

7. Фінансовий менталітет власників і менеджерів підприємства, вибір консервативних, помірних або агресивних принципів фінансування активів і здійснення інших фінансових операцій визначає структуру видів грошових потоків підприємства (об'ємів залучення грошових коштів з різних джерел, напрямів поворотних грошових потоків), об'єми страхових запасів окремих видів активів (і грошові потоки, пов'язані з їх формуванням), рівень доходності фінансових інвестицій (і об'єм грошового потоку по отриманих відсотках і дивідендах).