Реинжиниринг бізнес-процесів: етапи розробки і реалізації

Реинжиниринг бізнес-процесів: етапи розробки і реалізації


Реинжиниринг є сукупністю засобів, заходів і методів для кардинального поліпшення основних показників діяльності підприємства. З цією метою здійснюється аналіз і подальша зміна існуючих бізнес-процесів. Реинжиниринговий проект включає ряд взаємозв'язаних етапів: від розробки образу майбутнього бізнесу підприємства і схемного опрацювання його майбутньої конкурентної стратегії до реалізації розробленої конкурентної стратегії і впровадження на підприємстві нових бізнес-процесів.


Реинжиниринг є сукупністю засобів, заходів і методів, у тому числі відповідних інформаційних технологій, призначених для кардинального поліпшення основних показників діяльності підприємства. З цією метою здійснюється аналіз і подальша зміна існуючих бізнес-процесів. Для досягнення різких поліпшень існуючих показників діяльності підприємства реинжиниринг припускає фундаментальну зміну існуючих бізнес-процесів. Тому методи реинжиниринга можуть бути використані підприємством в процесі розробки інноваційної стратегії розвитку.

Інноваційний характер реинжиниринга полягає у впровадженні на підприємстві принципово нових бізнес-процесів, орієнтованих в першу чергу на створення, освоєння і використання технологічних інновацій. Детальне опрацювання цих процесів обумовлює появу в діяльності підприємств інновацій інших типів. Тому у рамках аналізу методів управління інноваційними перетвореннями реинжиниринг можна розглядати з двох позицій. По-перше, як

метод управління діяльністю підприємства, у тому числі і інноваційною, а по-друге, як

інструмент розробки інноваційної стратегії, орієнтованої на створення "проривних" технологічних інновацій. При цьому об'єктом реинжиниринга є один з ключових організаційних елементів конкурентної стратегії підприємства — технологія проектування і реалізації бізнес-процесів.

Реинжиниринг як метод управління діяльністю підприємства включає два взаємозв'язані процеси, один з яких спрямований на аналіз існуючій стратегії, а другий — на синтез принципово нової конкурентної стратегії підприємства. У менеджменті ці процеси представлені двома методами:

  • зворотний інжиніринг;
  • прямий інжиніринг.

У процесі

зворотного інжинірингу проводиться комплексний аналіз підприємства як єдиної системи управління, включаючи діагностику існуючих бізнес-процесів. Зворотний інжиніринг виконується з метою підготовки масиву початкових даних для створення принципово нової конкурентної стратегії підприємства, включаючи формування нової структури основних бізнес-процесів підприємства.

У процесі

прямого інжинірингу здійснюється проектування нової конкурентної стратегії підприємства. Основу цієї стратегії складають інноваційні процеси. У рамках інноваційної конкурентної стратегії, що розробляється методами прямого інжинірингу, проектується структура основних бізнес-процесів підприємства, розробляються механізми фінансування. Ефективність реинжиниринга бізнес-процесів забезпечується за рахунок створення і використання сукупності інновацій, в першу чергу технологічних, підвищення інноваційного потенціалу підприємства внаслідок зростання долі інтелектуальних активів, у тому числі об'єктів інтелектуальної власності, в загальній сумі активів підприємства, концентрації ресурсів підприємства на перспективних технологічних напрямах і так далі

Принципова відмінність двох розглянутих процесів полягає в тому, що

зворотний реинжиниринг є методом підготовки бази даних для проектування нової конкурентної стратегії, а прямій реинжиниринг є підходами (методологію) формування і реалізації новостворюваної конкурентної стратегії підприємств інноваційної спрямованості.

Сукупність реинжинирингових заходів, що проводяться на підприємстві, є інвестиційний бізнес-проект, який має яскраво виражену інноваційну спрямованість. Цей проект включає ряд взаємозв'язаних етапів.

Етап 1. Розробка образу майбутнього бізнесу підприємства і схемне опрацювання його майбутньої конкурентної стратегії

На цьому етапі здійснюється постановка стратегічних цілей діяльності підприємства і виконується їх структурна декомпозиція. За результатами декомпозиції здійснюється вибір пріоритетних цілей і системи критеріїв їх оцінки, встановлюються існуючі у підприємства обмеження по ресурсах і формуються цільові функції ефективності. Крім того, на цьому етапі також розробляється стратегія проведення реинжиниринга підприємства, включаючи розрахунок термінів і об'ємів ресурсів, що притягаються. Надалі стратегія проведення реинжиниринга представляється у вигляді орієнтованого графа (мережевій моделі), який використовується для цілей оперативно-календарного планування процесів реинжиниринга.

Етап 2. Аналіз бізнес-процесів у рамках існуючої конкурентної стратегії підприємства

Цей етап пов'язаний з проведенням сукупності аналітичних заходів у рамках зворотного інжинірингу існуючої конкурентної стратегії підприємства. На цьому етапі виконується якісна і кількісна оцінка існуючих бізнес-процесів підприємства. Для цього, по-перше, виконується аналіз сильних і слабких сторін підприємства, загроз і можливостей його діяльності. Для проведення такого аналізу в стратегічному менеджменті рекомендується використати методи SWOT- аналізу, PEST- аналізу, SNW- аналізу і ряд інших спеціальних методів, включаючи системний аналіз діяльності підприємства. По-друге, виконується оцінка організаційної структури управління підприємства, включаючи оцінку його інноваційного, виробничого і інтелектуального потенціалу. Для об'єктивної оцінки цих параметрів необхідно виконати:

  • аналіз функціональних стратегій підприємства (маркетинговою, інноваційною, виробничою, фінансовою і так далі), а також складових цих стратегій. Наприклад, у рамках кількісної оцінки фінансової стратегії з використанням відповідних процедур розраховуються показники поточної платоспроможності підприємства, забезпеченості власними джерелами фінансування, фінансової стійкості і так далі. Розраховані показники порівнюються з нормативами або аналізуються методом трендового аналізу;
  • оцінку якості і конкурентоспроможності раніше вироблюваної підприємством продукції і інжинірингових послуг, що робляться у рамках її післяпродажного обслуговування;
  • аналіз ресурсного забезпечення підприємства і витрат, що виникають при виробництві продукції, у тому числі по видах і статтях витрат, а також по місцях виникнення і центрах відповідальності;
  • оцінку міри ризику в тій або іншій області бізнесу підприємства, а також оцінку сукупного рівня ризику.

Етап 3. Розробка моделі нової конкурентної стратегії і моделювання нових бізнес-процесів підприємства

Цей етап припускає використання методів прямого інжинірингу. В результаті використання цих методів проектується нова конкурентна стратегія підприємства. Для цього моделюються передбачувані бізнес-процеси і оцінюється їх вплив на рівень і структуру поточних витрат, а також структуру капіталу підприємства.

На цьому етапі основним засобом реалізації процесів реинжиниринга виступають відповідні інформаційні технології. При цьому для успішного проведення реинжиниринга і побудови ефективних бізнес-процесів потрібна організація тісної взаємодії між фахівцями у сфері інформаційних технологій і експертами в предметній області бізнесу. Тому на цьому етапі розробки реинжинирингового проекту спочатку здійснюється створення інформаційної системи бізнесу, а потім на основі методів імітаційного моделювання моделюються нові бізнес-процеси.

Створення інформаційної системи є досить складним завданням, рішення якого вимагає застосування спеціальних методик і інструментів. Тому останнім часом у світі значно виріс інтерес до CASE- технологіям

(Computer - Aided Software Engineering) і інструментальним CASE- засобам, що дозволяють максимально систематизувати і автоматизувати усі етапи програмного забезпечення реинжинирингового проекту.

Нині одним з актуальних завдань є створення єдиного інформаційного простору для аналізу і оцінки ефективності діяльності підприємства в цілому, а не тільки окремих його структурних підрозділів. Для ефективного вирішення цього завдання доцільно використати засоби інформаційного моделювання, зберігання даних, що дозволяють генерувати реальні структури. В якості цих засобів, як правило, використовуються такі засоби, як

ERwin

ARIS і ряд інших. При цьому виникає необхідність обміну даними між інформаційними підсистемами, розробленими для високотехнологічного підприємства різними проектними організаціями в різний час з використанням різних засобів обчислювальної техніки. Тому при розробці моделей нових бізнес-процесів необхідно забезпечити:

  • єдиний інформаційний простір, що дозволяє створити вільний обмін даних між різними підсистемами інформаційної системи високотехнологічного підприємства в реальному режимі часу;
  • гнучкість інформаційної системи, т. е. можливість вбудовування в систему нових застосувань і інформаційних технологій без зміни існуючої структури. Видалення або заміна робочих компонентів системи не повинні порушувати працездатність і стійкість інформаційної системи.

Етап 4. Реалізація розробленої конкурентної стратегії і впровадження на підприємстві нових бізнес-процесів

Цей етап є завершальним етапом реинжинирингового проекту. На цьому етапі здійснюється впровадження нової конкурентної стратегії підприємства, включаючи знову спроектовані бізнес-процеси, а також виконується оцінка ефективності реинжинирингового проекту. Ця оцінка здійснюється на основі використання системи інвестиційних критеріїв: чистого дисконтованого доходу, внутрішньої норми доходності (рентабельності), дисконтованого індексу прибутковості, дисконтованого терміну окупності. Оскільки в загальному випадку перераховані критерії є суперечливими, то необхідно вибрати і обгрунтувати використання відповідного критерію. На практиці перевага, як правило, віддається чистому дисконтованому доходу або внутрішній нормі доходності (рентабельності). За результатами розрахунків показників ефективності в реинжиниринговий проект вводяться відповідні корективи, тобто здійснюється стратегічний і оперативний контроллинг процесу реалізації проекту.

Оскільки в основі реинжинирингового проекту лежать інноваційні процеси, то реинжиниринг як метод управління діяльністю високотехнологічного підприємства характеризується високою мірою ризику. Отже, для ефективного використання реинжиниринга на високотехнологічному підприємстві потрібно виконання умов. Ці умови з точки зору ефективного менеджменту є ключовими чинниками успіху реинжиниринга і можуть бути охарактеризовані таким чином. По-перше, потрібне детальне опрацювання системи цілей реинжинирингового проекту, а розроблена стратегія проведення реинжиниринга має реалізовуватися з точки зору її ресурсного забезпечення. Тому для ефективного здійснення реинжиниринга потрібна наявність високого інноваційного, виробничого і кадрового потенціалів підприємства. Отже, потрібно надійне ресурсне забезпечення реинжинирингового проекту, в першу чергу фінансове. Відомо, що проведення реинжиниринга на основі тільки самофінансування підприємства неможливо. Таким чином, розширення джерел фінансування інноваційної діяльності підприємства і концентрація ресурсів на пріоритетних напрямах розробки технологічних інновацій є важливим аспектом реинжиниринговой діяльності високотехнологічного підприємства.

Крім того, керівництво підприємства повинне розуміти, що використання реинжиниринга, т. е. орієнтація на інноваційні процеси, в цій ситуації є фактично єдиним методом підвищення ефективності діяльності підприємства. При цьому для персоналу підприємства при проведенні реинжиниринга має бути розроблена система мотивацій. Враховуючи складність і комплексність вирішуваних при розробці реинжинирингового проекту завдань доцільно для ефективнішої реалізації реинжинирингового проекту залучення фахівців з управлінського консультування.