Навчання в педагогіці

Навчання в педагогіці


Навчання в педагогіці - це соціально обумовлений процес, який необхідний для відтворення людини як особистості, готової бути залученою до суспільних відносин. Тому всі педагогічні методи навчання спрямовані на формування особистості, що відповідає головним вимогам соціуму.


Навчання в педагогіці організовується як процес взаємодії учня і педагога, результатом якого є формування в учня певних умінь, знань і навичок на основі його власної активності. У свою чергу вчитель створює умови для активності навчання, контролює, направляє, забезпечує необхідною інформацією та засобами.

Навчання в педагогіці націлене на формування в учнів здібностей до самостійної діяльності. Для цього й організовується цілеспрямований процес навчально-пізнавальної діяльності учнів з оволодіння знаннями, розвитку творчих здібностей, морально-естетичних та світогляду поглядів.

Процес навчання характеризується такими властивостями, як двосторонній характер, керівництво з боку вчителя, спільна діяльність учнів і учнів, цілісність і єдність, планомірна організація, відповідність закономірностям віку учнів, послідовне управління, управління розвитком учнів та їх вихованням.

Завданнями, які вирішує навчання в педагогіці, є: стимулювання навчальної та пізнавальної діяльності учнів; розвиток пам'яті, мислення, творчих здібностей; вдосконалення набутих навичок і вмінь; організація діяльності з набуття наукових знань і вмінь; вироблення морально-естетичної культури та наукового світогляду.

В основі всього навчального процесу лежать методи навчання, під якими розуміють способи взаємопов'язаної діяльності навчальних і навчальних, які спрямовані на вирішення комплексу завдань процесу навчання. Методи навчання класифікуються за різними критеріями.

Деякі автори (Є.Перовський, Є.Голант) поділяють їх за характером сприйняття і джерелом передачі інформації на пасивне сприйняття (лекція, пояснення, розповідь, демонстрація) і активне (робота з наочними джерелами, лабораторна робота). Інші (М.Данілов, Б.Єсипов.) класифікують їх за дидактичним завданням: набуття знань; застосування знань; формування навичок, умінь; закріплення; творча діяльність; перевірки знань і навичок.

М.Скаткін, І.Лернер поділяють методи щодо типу пізнавальної діяльності, виділяючи пояснювально-ілюстративний; проблемного переказу; репродуктивний; частково-пошуковий; дослідницький. Ще одна група методистів на чолі з Ю.Бабанським виділяє такі групи, як методи організації пізнавальної діяльності (репродуктивні, наочні, словесні, практичні та проблемно-пошукові); розвитку інтересу до навчання; контролю ефективності навчальної діяльності. Також існують й інші класифікації. Сучасні педагогічні технології навчання, як правило, базуються на поєднанні різних підходів, спираючись на найбільш відповідні кожному етапу навчання.

Сьогодні основними законами навчання називають наступні.

  1. Навчання - це чотиристоронній процес, в якому взаємопов'язані цілі, навчальна і навчана сторона, процес освіти.
  2. Закон педагогічної гармонії передбачає правильне поєднання всіх його атрибутів: змісту, форм, засобів, методів, організації управління.
  3. Навчання виховує особистість, всебічно розвиваючи її.

Головними аксіомами навчання вважають такі. Для ефективності навчання учень завжди повинен бути більш активною стороною, ніж учитель. Обов'язкова частина будь-якого навчання - це повторення. Учні повинні вчитися, активно допомагаючи один одному освоювати знання, оскільки так самі краще розуміють їх суть.