Інтенсивний шлях розвитку

Інтенсивний шлях розвитку


Існують такі шляхи розвитку суспільства, як екстенсивний та інтенсивний.


При першому типі розвитку зростання досягається за рахунок кількісного збільшення факторів виробництва на вже існуючій технічній базі. Наприклад, якщо виникає необхідність збільшити обсяг виробництва, то це забезпечується за рахунок введення нових підприємств аналогічної, вже існуючої потужності, з обладнанням такої ж якості, рівнозначною чисельністю працівників і рівнем їх кваліфікації. Такий розвиток йде повільними темпами і він не може тривати нескінченно довго, тому що з часом ресурси виснажуються. Одного разу неминуче доведеться переходити на новий рівень.

Інтенсивний шлях розвитку являє собою протилежний напрямок. Цей шлях передбачає збільшення масштабів виробництва за рахунок вдосконалення якості його факторів і введення більш економічних природних ресурсів, підвищення рівня кваліфікації працівників, впровадження нових технологій, вдосконалення організації виробництва. Завдяки всьому цьому збільшується віддача від усіх залучених у виробництво ресурсів.

При такому підході для збільшення випуску виробництва продукції не вдаються до будівництва додаткових підприємств. Результатів домагаються за рахунок реконструкції, модернізації, переоснащення вже наявних і вдосконалення шляхів використання ресурсів, що перебувають у розпорядженні підприємства.

У житті екстенсивний і інтенсивний шлях розвитку в чистому вигляді практично не спостерігаються. Як правило, вони поєднуються в певних пропорціях і комбінаціях. Тому говорять про те, що суспільство або виробництво розвивається переважно інтенсивним або екстенсивним шляхом.

Економічний розвиток визначається низкою факторів. Їх можна розділити на кілька груп:

  1. природні ресурси. Деякі країни володіють ними більшою мірою (США, Китай, Росія та ін.), інші - в меншій;
  2. капітал (обсяг вкладень в економіку);
  3. вигідне географічне положення (допомагає отримувати доходи з необхідності інших країн перевозити по її території вантажі);
  4. людські ресурси, які характеризуються певним рівнем освіти, здоров'я та працьовитості;
  5. рівень розвитку техніки і науки, яке допомагає прискорювати розвиток економіки.

Інтенсивний шлях розвитку сьогодні безпосередньо пов'язаний з використанням комп'ютерної, обчислювальної техніки, високої автоматизації виробництва. Все це дозволяє забезпечити підвищення продуктивності праці, її змістовність, значно заощадити матеріали, сировину та енергію, при одночасному підвищенні якості виробленої продукції. У таких умовах необхідно формувати нове ставлення до праці, стимулювати прояв творчості в роботі і сумлінне до неї ставлення.

Інтенсивний шлях розвитку тісно пов'язаний з поняттям інноваційної діяльності. Також при цьому важлива й інтенсифікація - процес прискорення розвитку суспільного виробництва, який ґрунтується на застосуванні більш ефективних предметів праці, форм організації праці відповідно до досягнень технічного прогресу, при гранично повному використанні всіх груп факторів виробництва.

Найбільш бурхливим темпом розвитку життя характеризувалася остання третина XX століття за рахунок особливо швидких темпів наукового прогресу. Взаємодія науки і виробництва призвела до появи наукомістких технологій. Вони забезпечують гранично ефективне використання розробок, що впроваджуються у виробничі процеси.

Таким чином, на противагу екстенсивному напрямку, інтенсивний розвиток характеризується якісними змінами факторів виробництва, переведенням розширеного відтворення на принципово нову технічну основу.