Структура звідного бюджету: усі основні поняття і категорії бюджетування

Структура звідного бюджету: усі основні поняття і категорії бюджетування


Звідний бюджет промислового підприємства складається з трьох груп бюджетів першого рівня — операційного, інвестиційного і фінансового:


  • Операційний бюджет фокусується на моделюванні майбутніх витрат і доходів від поточних операцій за бюджетний період. Отже, об'єктом розгляду операційного бюджету є фінансовий цикл підприємства.
  • Інвестиційний бюджет розглядає питання оновлення і вибуття капітальних активів(основних засобів і вкладень, довгострокових фінансових вкладень), що складає основу інвестиційного циклу.
  • Мета фінансового бюджету — планування балансу грошових надходжень і витрат, а в ширшому сенсі — балансу обігових коштів і поточних зобов'язань для підтримки фінансової стійкості підприємства впродовж бюджетного періоду.

Кінцевими результатами бюджетного процесу є планові форми звідної фінансової звітності:

  • звіт про фінансові результати(прибутках і збитках) — "підсумок" операційного бюджетування;
  • звіт про рух грошових коштів і звіт про зміну фінансового стану — "підсумок" фінансових бюджетів;
  • звіт про інвестиції — "підсумок" інвестиційного бюджетування;
  • баланс — інтегральний "підсумок", що об'єднує результати усіх трьох основних бюджетів, що становлять звідний бюджет підприємства.

Приведемо основні поняття і категорії звідного бюджету промислового підприємства, використовувані у бюджетуванні.

Звідний бюджет(від англ. master budget) — план діяльності підприємства на встановлений період часу(бюджетний період), виражений у ряді цільових(бюджетних або планових) показників, що охоплюють усі сфери діяльності підприємства і підрозділи, що становлять його організаційну структуру. У вітчизняній і перевідній літературі також часто зустрічаються визначення "основний бюджет", "майстер-бюджет". Звідний бюджет складається з трьох підбюджетів 1-го рівня: операційного, інвестиційного і фінансового.

Операційний бюджет — підбюджет 1-го рівня, що входить до складу звідного бюджету підприємства і є планом доходів(виручки), витрат(собівартості) і кінцевих фінансових результатів(прибули) підприємства на бюджетний період. Операційний бюджет складається з ряду підбюджетів 2-го рівня: бюджету продажів, бюджету виробництва, бюджету запасів готової продукції, бюджету постійних(загальногосподарських і загальних комерційних) витрат, бюджету закупівель.

Інвестиційний бюджет — підбюджет 1-го рівня, що входить до складу звідного бюджету підприємства і є планом капітальних витрат і довгострокових фінансових вкладень підприємства на бюджетний період. У літературі також зустрічається визначення "бюджет капіталу".

Фінансовий бюджет — підбюджет 1-го рівня, що входить до складу звідного бюджету підприємства і є планом, по-перше, грошових надходжень і витрат, по-друге, рухи усіх ліквідних ресурсів(обігових коштів) і поточних зобов'язань підприємства на бюджетний період. Зустрічаються також визначення "грошовий бюджет", "бюджет руху грошових коштів".

Бюджет продажів — підбюджет 2-го рівня, що входить до складу операційного бюджету і є планом доходів від продажів(виручки), фізичного об'єму і структури продажів, собівартості продажів(реалізації) і збутових(прямих комерційних) витрат підприємства на бюджетний період.

Бюджет виробництва — підбюджет 2-го рівня, що входить до складу операційного бюджету і є планом фізичного об'єму і структури випуску(виробничої програми) і виробничих витрат і собівартості випуску підприємства на бюджетний період.

Бюджет запасів(готовій продукції) — підбюджет 2-го рівня, що входить до складу операційного бюджету і є планом зміни вартісного і фізичного об'єму і структури запасів готової продукції підприємства за бюджетний період.

Бюджет закупівель — підбюджет 2-го рівня, що входить до складу операційного бюджету і є планом закупівель матеріальних обігових коштів(сировини, матеріалів і комплектуючих) і зміни складських запасів матеріальних обігових коштів підприємства за бюджетний період. Зустрічаються також визначення "бюджет постачання", "бюджет заготовляння".

Постійні витрати(витрати) — поточні витрати підприємства по підтримці загальних умов господарської діяльності і не залежні від коливань об'ємів продажів і випуску. Постійні витрати складаються із загальногосподарських(адміністративних) витрат і загальних комерційних витрат(реклама іміджу фірми, оплата праці служби збуту і ін.). Також зустрічається визначення "періодичні витрати". В протилежність "постійним витратам", інша частина поточних витрат підприємства, залежна від коливань обсягів випуску і збуту окремих видів продукції, відноситься до змінних витрат.

Бюджет постійних витрат — підбюджет 2-го рівня, що входить до складу операційного бюджету і є планом постійних(загальногосподарських і загальних комерційних) витрат підприємства на бюджетний період.

Виробничі витрати — витрати підприємства, що виникають на стадії виробництва і обумовлені величиною і структурою випуску.

Бюджет виробничих витрат — підбюджет 3-го рівня, що входить до складу бюджету виробництва і є планом величини і структури виробничих витрат за бюджетний період.

Собівартість випуску — плановий і звітний показник(у розрізі видів продукції), що входить до бюджету виробництва. Обчислюється як різниця виробничих витрат і зміни залишків незавершеного виробництва за бюджетний період.

Комерційні витрати — витрати підприємства, пов'язані з просуванням і збутом продукції підприємства на ринку. Комерційні витрати підприємства складаються із загальних комерційних і збутових(прямих комерційних) витрат.

Збутові(прямі комерційні) витрати — витрати підприємства по реалізації окремих видів готової продукції і обумовлені величиною і структурою продажів.

Бюджет збутових(прямих комерційних) витрат — підбюджет 3-го рівня, що входить до складу бюджету продажів і є планом прямих комерційних витрат в розрізі збуту окремих видів продукції за бюджетний період.

Прямі витрати — змінні витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені на виробництво і збут окремих видів продукції. Залежно від формування по стадіях фінансового циклу прямі витрати підрозділяються на прямі виробничі витрати і частину збутових(прямих комерційних) витрат.

Непрямі витрати — статті змінних витрат підприємства, які при використовуваній системі обліку не можуть бути безпосередньо списані на собівартість випуску і реалізації окремих видів продукції. Для розподілу непрямих витрат по видах продукції використовуються спеціальні методи. Залежно від стадій фінансового циклу непрямі витрати підрозділяються на загальновиробничі і комерційні(частина прямих комерційних витрат).

Накладні витрати(від англ. overhead costs) — термін бухгалтерського обліку, що включає усі види поточних витрат підприємства, що не відносяться до прямих витрат. Накладні витрати включають непрямі змінні витрати і постійні(періодичні) витрати.

Внереализационние витрати — поточні витрати підприємства, що не пов'язані з веденням господарської діяльності і не включаються в управлінському обліку в собівартість випуску і реалізації. У категорію внереализационних витрат включаються відрахування частини прибутку(дивіденди) акціонерам, безвідплатне фінансування інших підприємств і організацій, нарахування преміального фонду персоналу підприємства за підсумками бюджетного періоду, зміст соціальної сфери. У літературі також зустрічається визначення "трансферти з чистого прибутку".

Бюджет прямих матеріальних витрат — підбюджет 4-го рівня, що входить до складу бюджету виробничих витрат і є планом прямих виробничих витрат в частині витрачання матеріальних і фінансових оборотних ресурсів(сировина, матеріали, комплектуючі, субпідряд сторонніх організацій) за бюджетний період.

Бюджет прямих витрат праці — підбюджет 4-го рівня, що входить до складу бюджету виробничих витрат і є планом прямих виробничих витрат в частині прямих витрат по платі праці за бюджетний період.

Бюджет загальновиробничих витрат — підбюджет 4-го рівня, що входить до складу бюджету виробничих витрат і є планом усіх непрямих виробничих витрат підприємства за бюджетний період.

Звіт про фінансові результати і їх використання — основний плановий і звітний документ операційного бюджету, що містить дані за величиною і структурою виручки, собівартості реалізації і внереализационних витрат і кінцевих фінансових результатів(маржинального доходу, балансового і чистого прибутку). Іншою назвою є звіт про прибутки і збитки.

Виручка — показник(у розрізі видів продукції), що включається в основний плановий і звітний документ операційного бюджету, — звіт про фінансові результати і їх використання. Обчислюється як вартісною об'єм реалізації продукції підприємства за звітний період. Розрізняють показники власне "виручки"(чи "брутто-виручки") і "нетто-виручки"(за вирахуванням непрямих податків, в першу чергу податку на додану вартість).

Собівартість реалізації — показник(у розрізі видів продукції), що включається в основний плановий і звітний документ операційного бюджету, — звіт про фінансові результати і їх використання. Обчислюється як сума собівартості випуску продукції, реалізованої впродовж бюджетного періоду + величина прямих комерційних витрат + величина постійних витрат.

Розрізняють собівартість реалізації окремого виду продукції(величина постійних витрат не включається) і повну собівартість реалізації продукції підприємства(з включенням суми постійних витрат). Собівартість реалізації в управлінському плануванні не включає величину нарахованих за бюджетний період податків.

Маржинальний доход — показник(у розрізі видів продукції), що включається в звіт про фінансові результати і їх використання. Обчислюється як різницю між виручкою від реалізації підприємства і собівартістю реалізації в частині змінних витрат за бюджетний період. Категорія "маржинальний доход" використовується при проведенні аналізу "витрачання — об'єм — прибуток" при складанні бюджету продажів. Зустрічаються визначення "контрибуційна маржа", "маржинальная прибуток", "валова маржа".

Операційний прибуток — показник, що включається в звіт про фінансові результати і їх використання. Розраховується як різницю між виручкою від реалізації і повною собівартістю від реалізації або між маржинальним доходом і величиной постійних витрат.

Валовий прибуток — показник, що включається в звіт про фінансові результати і їх використання. Розраховується як сума операційної прибутку і фінансового результату від іншої реалізації(в основному від реалізації активів підприємства — основних засобів, запасів матеріальних обігових коштів і ін.)

Прибуток до оподаткування — показник, що включається в звіт про фінансові результати і їх використання. Розраховується як різницю між валовим прибутком і сумою нарахованих за бюджетний період відсотків по притягнених засобах(кредитам).

Чистий прибуток — показник, що включається в звіт про фінансові результати і їх використання. Обчислюється як різницю між прибутком до оподаткування і сумою нарахованих податків за період.

Нерозподілений прибуток(прибуток, що залишається у розпорядженні підприємства) — показник, що включається в звіт про фінансові результати і їх використання. Розраховується як різницю між чистим прибутком і внереализационними витратами(трансфертами).

Звіт про інвестиції — основний плановий і звітний документ інвестиційного бюджету, що містить дані про величину і структуру інвестиційних вкладень(капітальних і довгострокових фінансових вкладень) підприємства за бюджетний період.

Звіт про рух грошових коштів — один з двох основних планових і звітних документів фінансового бюджету, що містить дані про величину і структуру надходжень і витрат грошових коштів підприємства за бюджетний період.

Звіт про зміну фінансового стану — один з двох основних планових і звітних документів фінансового бюджету, що містить дані про зміни величини і структури обігових коштів і короткострокових зобов'язань підприємства за бюджетний період.

Управлінський баланс — основний плановий і звітний документ звідного бюджету, що містить дані про зміни величини і структури активів і джерелах фінансування діяльності підприємства за бюджетний період.

Бюджет розвитку — один з варіантів складання довгострокового бюджету, в якому інвестиційний бюджет має не лише витратну, але і прибуткову частину, визначувану як доход від інвестиційних вкладень за інвестиційний цикл(термін корисної служби інвестицій).

Індикативний бюджет — один з варіантів складання довгострокового бюджету, при якому бюджетні показники не є обов'язковими для центрів відповідальності(підрозділів) і виконують функції довгострокових орієнтирів розвитку бізнесу при виконанні підрозділами бюджетного завдання на поточний(короткостроковий) бюджетний період.

Трансакционние витрачання — загальноекономічна категорія, що означає усі витрати підприємства, пов'язані з функціонуванням організаційної структури і системи управління. Зокрема, в розряд трансакционних витрат потрапляють поточні витрати по веденню управлінського обліку і плануванню(бюджетуванню) на підприємстві.

Основні технології внутріфірмового бюджетування, що дають повну інформацію про фінансовий стан підприємства, ви можете вивчити в курсі "Бюджетування і внутріфірмове планування":Бюджетирование і внутріфірмове планування: практичний інтерактивний мультимедійний дистанційний курс