Оцінка ефективності інвестиційних проектів

Оцінка ефективності інвестиційних проектів


Обмеженість інвестиційних ресурсів вимагає їх ефективного використання. При цьому можуть бути дві постановки завдання раціонального використання інвестицій:

 • якщо об'єм інвестицій для здійснення проекту заданий, то слід прагнути отримати максимально можливий ефект від їх використання;
 • якщо заданий результат, який потрібно отримати за рахунок вкладення капіталу, необхідно шукати шляхи мінімізації витрати інвестиційних ресурсів.

Економічна ефективність інвестиційного проекту — це категорія, що відбиває відповідність інвестиційного проекту цілям і інтересам його учасників.

Здійснення успішних інвестиційних проектів збільшує внутрішній валовий продукт (ВВП), який потім ділиться між учасниками проекту — акціонерами, працівниками підприємств, банками, бюджетами різних рівнів та ін. Надходженнями і витратами цих учасників визначаються різні види ефективності інвестиційного проекту. Рекомендується оцінювати наступні види ефективності проекту.

1. Ефективність проекту в цілому. Оцінка ефективності інвестиційного проекту в цілому зазвичай робиться з громадською і комерційною позицій, причому обидва види ефективності розглядаються з точки зору єдиного учасника, що реалізовує проект за рахунок власних засобів.

Цілі оцінки ефективності проекту в цілому:

 • визначення потенційної привабливості проекту для можливих учасників;
 • пошук джерел фінансування.

Види ефективності інвестиційного проекту в цілому:

 • громадська (соціально-економічна) ефективність проекту;
 • комерційна ефективність проекту.

2. Ефективність участі в проекті. Учасниками проекту можуть бути підприємство, що реалізовує проект, і його акціонери; банки, що здійснюють кредитування проекту; лізингова компанія, що надає устаткування для проекту, і так далі

Проект може зачіпати інтереси структур більш високого порядку (галузь, регіон і тому подібне), які здатні дуже істотно вплинути на його реалізацію. Проект може бути громадський значимим і вимагати підтримки федерального, регіонального або місцевого бюджетів.

Наявність декількох учасників інвестиційного проекту зумовлює неспівпадання їх інтересів, різне відношення до пріоритетності різних проектів. Для кожного учасника характерне формування специфічних потоків грошових коштів для розрахунку показників ефективності і, як наслідок, можливе неспівпадання результатів оцінки і рішення про участь в проекті. Тому слід визначити ефективність проекту для кожного безпосереднього учасника.

Цілі визначення ефективності участі в проекті:

 • перевірка тієї, що реалізовується інвестиційного проекту;
 • перевірка зацікавленості в реалізації проекту усіх його учасників.

Ефективність участі в проекті включає:

 • ефективність участі підприємств в проекті (ефективність інвестиційного проекту окремо для кожного підприємства-учасника);
 • ефективність інвестування в акції підприємства (ефективність для акціонерів — учасників інвестиційного проекту);
 • ефективність участі в проекті структур більш високого рівня, у тому числі: а) регіональна і народногосподарська ефективність — для регіону і економіки в цілому; б) галузева ефективність — для окремих галузей народного господарства, фінансово-промислових груп (ФПГ), об'єднань підприємств і холдингових структур;
 • бюджетна ефективність інвестиційного проекту — ефективність участі в інвестиційному проекті бюджету певного рівня.

Усі види ефективності інвестиційного проекту базуються на зіставленні витрат і результатів (вигод) від проекту, але відрізняються підходом до їх оцінки і складом.

Перед проведенням оцінки ефективності експертно визначається громадська значущість проекту. Суспільно значимими вважаються великомасштабні, народногосподарські і глобальні проекти.

Оцінку ефективності інвестиційного проекту рекомендується проводити в два етапи.

Перший етап — розрахунок ефективності проекту в цілому

Цілі етапу:

 • інтегрована економічна оцінка проектних рішень;
 • створення необхідних умов для пошуку інвесторів.

Для локальних проектів оцінюється тільки їх комерційна ефективність і, якщо вона виявляється прийнятною, рекомендується переходити до наступного етапу оцінки.

Для суспільно значимих проектів спочатку оцінюється їх громадська ефективність. При незадовільній громадській ефективності проекти не рекомендуються для реалізації.

Якщо громадська ефективність виявляється достатньою, оцінюється комерційна ефективність. При недостатній комерційній ефективності суспільно значимого інвестиційного проекту рекомендується розглянути різні форми його підтримка, яка підвищує комерційну ефективність до прийнятного рівня.

Завданням першого етапу є визначення ефективності проекту в цілому виходячи з припущення, що він буде профінансований цілком за рахунок власних засобів. Такий підхід дозволяє представити ефективність проекту як такого, тобто ефективність техніко-технологічних і організаційних рішень, передбачених в проекті. Це необхідно для залучення потенційних інвесторів до участі в його реалізації.

Другий етап — розрахунок ефективності участі в проекті

Цей етап здійснюється після вироблення схеми фінансування. Для локальних проектів визначається ефективність участі в проекті окремих підприємств-учасників, ефективність інвестування в акції, бюджетна ефективність.

Для суспільно значимих проектів спочатку визначається регіональна ефективність і, якщо вона задовільна, подальший розрахунок виконується, як для локальних проектів. Якщо необхідно, оцінюється і галузева ефективність.

Участь в проекті має бути вигідною для усіх інвесторів, причому для кожного з них оцінка ефективності робиться відповідно до його інтересів, за адекватними їм критеріями. Тому на другому етапі оцінюється значно більше видів ефективності. Компромісне рішення, що задовольняє усіх учасників, знаходиться в процесі узгодження їх інтересів і за умови, що проект досить ефективний і, отже, може бути вигідним для кожного.

Окрім економічного, від реалізації інвестиційного проекту можуть бути отримані соціальний і екологічний ефекти. Тому при розробці проекту повинна робитися оцінка його соціальних і екологічних наслідків, а також витрат, пов'язаних з соціальними заходами і охороною довкілля.

Оцінка соціальних результатів проекту припускає, що проект повинен відповідати соціальним нормам, стандартам і умовам дотримання прав людини. Заходи, що передбачаються проектом, по створенню працівникам нормальних умов праці і відпочинку, забезпеченню їх продуктами харчування, житловою площею і об'єктами соціальної інфраструктури є обов'язковою умовою його реалізації і якій-небудь самостійній оцінці у складі результатів проекту не підлягають.

Коли реалізація проекту припускає поліпшення житлових і культурно-побутових умов працівників (наприклад, надання безкоштовно або на пільгових умовах житла), витрати по споруді або придбанню відповідних об'єктів включаються до складу витрат за проектом і враховуються в розрахунках ефективності в загальному порядку.

Доходи від цих об'єктів (частина вартості житла, оплачувана на виплат, виручка підприємств побутового обслуговування і тому подібне) враховуються у складі результатів проекту. У розрахунках ефективності враховується і самостійний соціальний результат подібних заходів, що отримується при збільшенні ринкової вартості житла, обумовленому введенням в дію додаткових об'єктів соціально-побутового призначення.

Навчіться оцінювати ефективність інвестиційних проектів вивчивши курси "Інвестиції" і "Фінансовий менеджмент: управління фінансами":Финансовий менеджмент (управління фінансами): практичний інтерактивний дистанційний курс