Чим вам може допомогти функціонально-вартісний аналіз (ФСА)

Чим вам може допомогти функціонально-вартісний аналіз (ФСА)


Функціонально-вартісною аналіз (ФСА) є одним з видів економічного аналізу, але в силу своїх специфічних особливостей і значення заслуговує самостійного розгляду.

Під функціонально-вартісним аналізом (ще його називають "інженерним") розуміється метод системного дослідження функцій окремого виробу або певного виробничо-господарського процесу, або ж управлінської структури, спрямований на мінімізацію витрат в сферах проектування, освоєння виробництва, збуту, промислового і побутового споживання при високій якості, граничної корисності і довговічності.

Розвиток теорії ФСА знайшов широке застосування в галузях машинобудування, електротехнічної і електронної промисловості. Це пов'язано з системністю методу, що ставить своїм завданням у кожному конкретному випадку виявити структуру даного об'єкту, розкласти його на прості елементи, дати їм подвійну оцінку (з боку споживної вартості — інтегральної якості і з боку вартості — витрат на дослідження, виробництво і експлуатацію). В силу своєї системності ФСА дозволяє виявити в кожному об'єкті, що вивчається, причинно-наслідкові зв'язки між якістю, експлуатаційно-технічними характеристиками і витратами.

Гідністю ФСА є наявність досить простих розрахункових і графічних методів, що дозволяють дати подвійну кількісну оцінку виявлених причинно-наслідкових зв'язків. ФСА визначається як метод комплексного дослідження функцій об'єкту, спрямований на оптимізацію співвідношення між якістю виконання заданих функцій і витратами на їх здійснення. Іноді цей метод називають аналізом витрат на основі споживної вартості.

ФСА базується на припущенні про те, що в кожному об'єкті, системі, що підлягають аналізу, зосереджені як необхідні відповідно до існуючого розвитку виробництва, так і зайві витрати. Ці зайві витрати і є об'єктом аналізу, вивчення і знаходження шляхів усунення. Зайві витрати зазвичай пов'язані з підвищеною, такою, що не вимагається споживачеві функціональністю виробів або з недостатньо економічною конструктивно-технологічною або організаційною реалізацією виробництва.

У основі ФСА лежить функціональний підхід на відміну від найбільш поширеного нині при аналізі витрат предметного підходу. При предметному підході вирішується питання, як понизити витрати на елемент, вузол, прилад або систему в цілому. При функціональному підході передусім розглядається склад необхідних при експлуатації устаткування або інших об'єктів функцій, завдань, цілей.

Тільки після цього виявляються можливі способи конструктивної, технологічної або організаційної реалізації елементів — вузлів і блоків устаткування, операцій технологічного або виробничого процесу, підрозділів підприємств і об'єднань. Це дозволяє або виявити в даній системі елементи, що не несуть функціонального навантаження, або поєднати в одному елементі виконання різних функцій, рішення декількох завдань.

Функціональний підхід дозволяє проводити економічний аналіз конструкцій і технології виготовлення приладів і устаткування з точки зору інтересів споживача. Споживача у свою чергу цікавлять не предмети і вироби як такі, а виконувані ними функції. За допомогою функціонального підходу можна більше систематизований і логічно оцінити зв'язки в таких системних процесах, як підвищення ефективності виробництва, впровадження нової техніки і технології, спеціалізація і кооперація підприємств, технічне переозброєння виробництва та ін.

Центральне поняття ФСА — поняття функцій: зовнішній прояв властивостей об'єкту в даній системі стосунків, т. е. у певній, конкретній передбачуваній або такій, що склалася обстановці. Як відомо, сукупність корисних властивостей виробу визначає його споживну вартість. Тільки на ці корисні властивості звертається увага споживача. Звідси і зв'язок функціонально-вартісного аналізу із споживною вартістю.

Споживна вартість може визначатися одним або декількома властивостями. Наприклад, головна споживча властивість точкового зварювання — жорстке з'єднання. Зварний шов трубопроводу повинен мати дві важливі споживчі властивості: задану жорсткість з'єднання і його герметичність. Складне сучасне устаткування, радіоелектронна апаратура можуть мати десятки і сотні різноманітних споживчих властивостей.

Окрім робочих властивостей, що безпосередньо цікавлять споживача, кожен виріб має естетичні (форма, забарвлення), фізіологічні (шумність, температура, запах, вібрація і т. д.) і інші об'єктивні властивості. Відповідно до розділення споживчих властивостей виробів на робочі, естетичні, фізіологічні і інші виділяються головні і другорядні функції даних об'єктів.

Серед другорядних функцій, пов'язаних з естетичними, фізіологічними і іншими властивостями виробів, і зосереджена основна частина зайвих витрат, які вимагається виявити і усунути. Проте серед інших властивостей можна знайти такі, які за певних умов дозволяють задовольняти відповідні потреби без додаткових витрат.

Для складних виробничо-економічних систем економічно доцільно замість усунення зайвих функцій знаходити шляхи їх раціонального використання за допомогою спеціалізації виробництва. Це питання вимагає для вирішення обгрунтованої економічної оцінки.

З усього вищесказаного можна зробити висновок. ФСА грунтується на наступному твердженні: кожен продукт, об'єкт і т. п. робиться, існує для того, щоб задовольняти певні потреби (виконувати свої функції). Наприклад, годинник — щоб показувати час, телевізор — щоб приймати відеосигнал і перетворювати його в зображення, олівець — щоб писати або малювати.

Під функціями розуміються споживчі властивості (якості) об'єкту. Вони підрозділяються на:

 • головну функцію, що виражає призначення об'єкту;
 • основні функції, що забезпечують виконання головної;
 • допоміжні функції, реалізовуючі основні;
 • зайві або непотрібні функції;
 • шкідливі функції (наприклад, той же годинник або телевізор можуть бути надмірно важкими і громіздкими і т. д.)

Проте у будь-якому випадку для створення в предметі цих функцій були витрачені якісь кошти. Тоді очевидним стає висновок про те, що якщо функції не потрібні, то і витрати на їх створення теж зайві. Тому ФСА усі витрати підрозділяє на функціонально необхідні для виконання об'єктом його функціонального призначення і на зайві витрати, породжені неправильним вибором або недосконалістю конструкторських рішень.

В сукупності функції виражають споживчу вартість об'єкту. Об'єктами ФСА можуть бути:

 • конструкції виробу (на стадіях проектування, підготовки виробництва безпосередньо в процесі виготовлення);
 • технологічний процес (на стадіях розробки технологічної документації, технічної підготовки виробництва, організації і управління виробництвом)
 • будь-який процес виробничої і управлінської діяльності.

Далі необхідно відмітити ще одну обставину. Кожна з функцій, характерна для об'єкту, може виконуватися різними способами. Приміром, поточний час може відбиватися годинами за допомогою стрілок, цифр, які світяться на циферблаті, або яким-небудь іншим способом. Очевидно, що різні способи здійснення функції досягаються різними технологічними і технічними шляхами і відповідно вимагають різних об'ємів витрат.

Це означає, що, вибираючи той або інший спосіб здійснення певної функції, ми заздалегідь закладаємо і певну мінімальну суму витрат на її створення. Таким чином, замінивши існуючий спосіб виконання функцій дешевшим, ми тим самим зменшимо вартість виробу.

Кінцевою метою ФСА є пошук найбільш економічних з точки зору споживача і виробника варіантів того або іншого практичного рішення.

З метою забезпечення найбільшої віддачі від виконання робіт по ФСА необхідно дотримуватися ряду основних правил при проведенні аналітичного дослідження. Найбільш важливими є наступні.

Принцип ранньої діагностики

Суть його полягає в тому, що величина виявлених резервів залежить від того, на якій стадії життєвого циклу виробу проводиться ФСА: передвиробничою, виробничою, експлуатації, утилізації. Зайві витрати в основному закладаються на етапі проектування. Тобто максимальний ефект від проведення аналізу може бути отриманий на цьому етапі, коли можна попередити зайві витрати не лише на виготовлення виробу, але і на підготовку його виробництва.

На стадії промислового випуску продукції розмір ефекту знижується за рахунок того, що вже проведені роботи по забезпеченню його функціонування, налагоджений виробничий процес. Втручання в цей процес не обійдеться без втрат.

Ще більші втрати будуть при внесенні змін до конструкції виробу на стадії його експлуатації. Тому найдоцільніше проводити ФСА при конструкторській розробці виробів. Приміром, ліквідовувати помилку при розробці виробу в 10 разів дешевше, ніж в процесі виробництва, і в 100 разів дешевше, ніж в процесі експлуатації виробу споживачами.

Принцип пріоритету

Оскільки метод ФСА не має ще широкого поширення і не охоплює всілякі об'єкти (види продукції, технології і т. д.), а кількість фахівців, що володіють методикою, недостатньо, то в першу чергу ФСА повинні піддаватися процеси і вироби, які знаходяться на стадії конструкторської розробки і робитимуться у великих масштабах. Це дозволить, по-перше, зробити максимальним результат ФСА при мінімальних витратах на його проведення. По-друге, значний ефект від застосування методу сприятиме його ширшому визнанню.

Принцип оптимальної деталізації функцій виробу

Головний сенс методу — виділення споживчих функцій, властивих об'єкту. Але якщо досліджуваний об'єкт занадто складний, то в результаті його ділення на функції останніх може утворитися дуже багато. Така вузька деталізація робить дуже громіздкою і малозрозумілою програму аналізу і не сприятиме швидкості і результативності його виконання. В цьому випадку дослідження складного об'єкту краще вирішувати в два етапи:

 • Ділення об'єкту на великі частини (окремі вузли машин або пристосування, більш-менш відособлені групи технологічних операцій).
 • Виконання ФСА кожного з виділених дрібніших об'єктів.

Принцип послідовності

Виконання комплексу робіт по ФСА вимагає певної послідовності в дослідженні, раніше усього попереднього вивчення майбутнього об'єкту і усіх обставин, пов'язаних з його виробництвом і використанням. При цьому необхідно дотримуватися логічної схеми деталізації — від загального до окремого (об'єкт — вузол — функція). Необхідно пам'ятати, що при виконанні ФСА результати його проведення на кожному етапі залежать від повноти і якості виконаних робіт на попередніх етапах.

Принцип виділення провідної ланки (ліквідації вузьких місць)

Найчастіше при аналізі з'ясовується, що або в господарському комплексі, або в окремо взятому виробі є якась частина, яка вимагає великих витрат на забезпечення життєздатності цього об'єкту або стримує отримання ефекту від його використання. Зрозуміло, що в даному випадку дослідження доцільніше направляти на ліквідацію цих стримуючих обставин або напрямів.

Завдяки такому вибору напряму дослідження мінімальні витрати на проведення ФСА приведуть до активізації усієї аналізованої системи і істотно збільшать загальний ефект від її функціонування.

Використання викладених вище за принципи істотно підвищить ефективність робіт по ФСА.

Стосовно конструювання принципово нових виробів можна виділити наступні етапи ФСА:

 • Інформаційно-підготовчий етап розпочинається з вибору об'єкту. Їм може бути створення принципово нового виробу промислового або побутового призначення або ж кардинальна реконструкція раніше за те, що діяло.
 • Аналитико-творчий етап, продовжуючи і розвиваючи викладене вище, якнайповніше виражає суть функціонально-вартісного аналізу. На цьому етапі усебічно зважується конструктивність самої ідеї, висувається безліч альтернативних ідей, робиться ретельний їх теоретичний розбір, аналітичне зважування усіх "за і проти". Багатоваріантність ідей — неодмінна умова аналитико-теоретической розробки нового або кардинальної реконструкції того, що діє.
 • Пуско-налагоджувальний етап ФСА пов'язаний з експериментальною, стендовою перевіркою принципово нового виробу, запропонованого творчим колективом. Не часто буває так, щоб теоретичні розробки передавалися в масове виробництво без подібних перевірок. Більше того, стендові перевірки виявляють ті або інші недоробки, у тому числі і істотного порядку. В цьому випадку можливі такі ситуації, при яких уся аналитико-творческая процедура повторюється або часткова, або ж в повному об'ємі. Іноді практично доцільний випуск малої експериментальної партії нових виробів, після чого можна остаточно вирішувати їх подальшу долю.
 • Потоково-виробничий етап для нових виробів повинен знаходитися під пильною увагою аналітика, і усі недоліки, відхилення від нормативів, від заданих технологічних вимог і стандартів повинні строго фіксуватися. Іноді на потоці виявляються такі недоліки, коли нова конструкція повертається на доопрацювання.
 • Комерційно-збутовою етап ФСА в колишніх роботах, як правило, опускався. Завод-виготівник переслідував рішення своєї основної задачі — виконання виробничої програми, державного замовлення. Комерційна діяльність відходила на другий план. Перехід до ринкової економіки кардинально міняє справу.
 • Останній етап ФСА — контрольно-експлуатаційний. Покупець промислової продукції є істинним поціновувачем надійності, тривалості, якості випущених виробів, і збір необхідної інформації, узагальнення думок масового споживача стають іноді набагато важливіше за укладення найвищих експертних комісій.

***

Таким чином, ФСА є ефективним способом виявлення резервів скорочення витрат, який грунтується на пошуку дешевших способів виконання головних функцій (шляхом організаційних, технічних, технологічних і інших змін виробництва) при одночасному виключенні зайвих функцій. ФСА є потужним засобом підвищення ефективності виробництва, зміцнення конкурентоспроможності продукції, ресурсозберігання.