Аналіз ліквідності балансу підприємства: порівняєте активи і пасиви

Аналіз ліквідності балансу підприємства: порівняєте активи і пасиви


Проте слід зазначити, що аналіз ліквідності балансу, що проводиться за викладеною схемою, є наближеним, детальнішим є аналіз платоспроможності за допомогою фінансових коефіцієнтів.


1. Коефіцієнт поточної ліквідності показує, чи достатній у підприємства засобів, які можуть бути використані ним для погашення своїх короткострокових зобов'язань впродовж року. Це основний показник платоспроможності підприємства. Коефіцієнт поточної ліквідності визначається по формулі

КТЛ (П1 + П2).

У світовій практиці значення цього коефіцієнта повинне знаходитися в діапазоні 1-2. Природно, існують обставини, при яких значення цього показника може бути і більше, проте, якщо коефіцієнт поточної ліквідності більше 2-3, це, як правило, говорить про нераціональне використання засобів підприємства. Значення коефіцієнта поточної ліквідності нижче одиниці говорить про неплатоспроможність підприємства.

2. Коефіцієнт швидкої ліквідності, або коефіцієнт "критичної оцінки", показує, наскільки ліквідні засоби підприємства покривають його короткострокову заборгованість. Коефіцієнт швидкої ліквідності визначається по формулі

КБЛ (П1 + П2).

У ліквідні активи підприємства включаються усі оборотні активи підприємства, за винятком товарно-матеріальних запасів. Цей показник визначає, яка доля кредиторської заборгованості може бути погашена за рахунок найбільш ліквідних активів, т. е. показує, яка частина короткострокових зобов'язань підприємства може бути негайно погашена за рахунок засобів на різних рахунках, в короткострокових цінних паперах, а також надходжень за розрахунками. Рекомендоване значення цього показника від 0,7-0,8 до 1,5.

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частину кредиторської заборгованості підприємство може погасити негайно. Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується по формулі

КАЛ = А1 (П1 + П2).

Значення цього показника не повинне опускатися нижче 0,2.

4. Для комплексної оцінки ліквідності балансу в цілому рекомендується використати загальний показник ліквідності балансу підприємства, який показує відношення суми усіх ліквідних коштів підприємства до суми усіх платіжних зобов'язань (короткострокових, довгострокових, середньострокових) за умови, що різні групи ліквідних засобів і платіжних зобов'язань входять у вказані суми з певними ваговими коефіцієнтами, що враховують їх значущість з точки зору термінів вступу засобів і погашення зобов'язань.

Загальний показник ліквідності балансу визначається по формулі

КІЛОК (П1 + 0,5П2 + 0,3П3).

Значення цього коефіцієнта має бути більше або рівне 1.

В ході аналізу ліквідності балансу кожен з розглянутих коефіцієнтів ліквідності розраховується на початок і кінець звітного періоду. Якщо фактичне значення коефіцієнта не відповідає нормальному обмеженню, то оцінити його можна по динаміці (збільшення або зниження значення).